Zasadnutie komisie zo dňa 05.12.2007

Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia zlúčenej s komisiou výstavby a územného plánu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 5.12.2007

Prítomní:
Ing. Peter Schmidt
Ing. arch. Ján Mackovič
pani Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
pán Ivan Bútora
Mgr. Miroslava Babčanová
Mgr. Andrea Sváková
Mgr. Bohdana Machajová

Neprítomní:
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
RNDr. Milan Cílek
Ing. Peter Bokes, PhD.
pán Marek Ťapák
Ing. arch. Marcel Dzurilla
Ing. Natália Halásová

Prítomní prizvaní:
Ing. arch. Katarína Kantorová,CSc.
JUDr. Mária Barátiová
Ing. Anna Lašánová

Program rokovania:
1. Návrh rozpočtu mestskej Bratislava – Staré Mesto na rok 2008.
2. VZN mestskej časti Bratislava Staré Mesto č..../2007 z 11. 12 .2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v znení VZN č. 7/2005 z 13. decembra 2005.
3. Rôzne.

Rokovanie zahájil a viedol predseda komisie životného prostredia Ing. Peter Schmidt.

1. Návrh rozpočtu mestskej Bratislava – Staré Mesto na rok 2008.
Informáciu predniesla Ing. Anna Lašánová.

Ing. Lašánová informovala o novom prerozdelení financií a uviedla zmeny týkajúce sa kapitálového rozpočtu.
Ing. arch. Mackovič navrhol, aby bola presunutá suma 100 000 Sk z položky územnoplánovacích štúdií na spracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Uznesenie č. 6/2007
Komisie berú informáciu na vedomie a odporúčajú presunúť sumu 100 000 Sk z položky územnoplánovacích štúdií na spracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

2. VZN mestskej časti Bratislava Staré Mesto č..../2007 z 11. 12 .2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v znení VZN č. 7/2005 z 13. decembra 2005.

Predložený materiál predniesla JUDr. Mária Barátiová.

Ing. Peter Schmidt navrhol, aby sa upravili sadzby pre svadobčanov a to nasledovne: pre obyvatelia mestskej časti Staré Mesto budú za svadobný obrad a akcie s tým spojené platiť pôvodnú sadzbu a obyvatelia z iných lokalít ako je mestská časť Staré Mesto budú mať obrad spoplatnený podľa nových sadzieb.

Uznesenie č. 7/2007
Komisie berú informáciu na vedomie a odporúčajú upraviť sadzby svadobných obradov tak, aby obyvatelia mestskej časti Staré Mesto mali svadobný obrad a akcie s tým spojené spoplatnené podľa pôvodnej sadzby a obyvatelia z iných lokalít ako je mestská časť Staré Mesto mali obrad spoplatnený podľa nových sadzieb.

Ing. Peter Schmidt
predseda Komisie životného prostredia

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Zapisovateľky:
Jančárová Renáta
Lucia Marušincová

Doručuje sa:
Ing. Peter Schmidt
Ing. arch. Ján Mackovič
pani Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
pán Ivan Bútora
Mgr. Miroslava Babčanová
Mgr. Andrea Sváková
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
RNDr. Milan Cílek
Ing. Peter Bokes, PhD.
pán Marek Ťapák
Ing. arch. Marcel Dzurilla
Ing. Natália Halásová
Ing. arch. Katarína Kantorová,CSc.
JUDr. Mária Barátiová
Ing. Anna Lašánová
pani Hana Molnárová
Ing. Oliver Paradeiser

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 05.12.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ivan BÚTORA
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Natália HALÁSOVÁ