Zasadnutie komisie zo dňa 06.03.2007

Zápisnica zo zasadnutia  Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 6.3.2007 (spoločné zasadnutie s komisiou nakladania s majetkom)

Prítomní:
Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
Ing. Vladimír Denko
Mgr. Juraj Barta
MUDr. Peter Tatár, CSc.
Mgr. Radoslav Števčík,
Ing. Martin Borguľa

Hostia:
Mgr. Sven Šovčík
Ing. Paulína Schmidtová

Program:
Prerokovanie I. návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2007

Finančná komisia  sa podrobne zaoberala návrhom bežného rozpočtu na rok 2007 a prijala tieto závery :

1. zachovať výdavky bežného rozpočtu v položke 01.1.1.6 "2. miestny úrad" na úrovni roku 2006
Prítomní: 8
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa:  1
 
2. požaduje predložiť podrobný plán činnosti rozpočtovej organizácie VEPOS
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. odporúča v dôvodovej správe uviesť – špecifikovať výdavky vyplývajúce zo záväzkov predchádzajúcich období
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. odporúča starostovi a sociálnej komisii miestneho zastupiteľstva prehodnotiť súčasný model financovania detských jaslí
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. odporúča odpredať klzisko (ľadovú plochu) ako prebytočný majetok
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. odporúča vypustiť z bežného rozpočtu položku " dvanásť mesiačikov "
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. odporúča vypustiť z bežného rozpočtu položku " pes sympaťák "
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. odporúča zmeniť názov položky 08.2.0 Prešporské noviny na "Staromestské"
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. odporúča starostovi ponúknuť prevádzkovanie sociálneho zariadenia RETEST Hl. m. SR Bratislave
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Marián  Procházka
predseda komisie

Zapísala:
Ing. Lašánová

Bratislava: 7.3.2007

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 06.03.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.