Zasadnutie komisie zo dňa 06.03.2008

Zápisnica zo zasadnutia  Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, zo dňa 6. marca 2008

Prítomní
/podľa prezenčnej listiny/

Program:
1./ Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na r.2008  v zmysle VZN č.2/2005
2/ Rôzne

Začiatok rokovania 16.30 hod.

1./ Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na r.2008 v zmysle VZN č.2/2005

Uznesenie 6/2008
Komisia sociálna, zdravotná a rodiny odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti schváliť dotácie z rozpočtu mestskej časti v celkovej výške 397 tis. Sk pre 23 žiadateľov podľa prílohy 1. Žiadosti, pri ktorých komisia neodporučila poskytnutie dotácie vzhľadom na obmedzené finančné možnosti, budú opakovane prerokované na komisii po úprave rozpočtu. 
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2/ Rôzne
2.1. Sociálne byty

Poslanci diskutovali o potrebe vyčlenenia 5 obecných bytov na sociálne účely v zmysle čl.2/A ods.2 Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Predsedníčka komisie predniesla poslancom návrh na riešenie kritickej bytovej situácie pre občanov Jucka Richarda a Viery Gálisovej so synom, ktorí sa ňu obrátili  so žiadosťami o pomoc v stave núdze. Poslankyňa MUDr. H.Ležovičová odporučila riešiť žiadosť pani V.Gálisovej na Magistráte hl.m.SR Bratislave v rámci projektu pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov. Komisia odporučila predsedníčke priamo požiadať v predmetnej veci zástupcu starostu MUDr. Petra Tatára.
 
2.2. Pracovná skupina komunitného plánovania
Komisia bola oboznámená so závermi stretnutia pracovnej skupiny komunitného plánovania sociálnych služieb 25.2.2008 v zázname, ktorý bol predložený poslancom.

2.3. Pozvánka na jarný koncert 
Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová, vedúca oddelenia sociálnych vecí pozvala poslancov na Jarný koncert venovaný Staromešťanom, ktorý sa uskutoční dňa 12.3.2008 o 17.00 hod. v Zichyho paláci.

2.4. Príprava výmenného zájazdu seniorov Bratislava-Praha
Príprava zájazdu nebola prerokovaná vzhľadom na neprítomnosť RNDr.Petra Smreka, povereného člena Miestnej rady, ktorý sa týmto aktivitám venoval v predchádzajúcom roku. Predsedníčka komisie navrhla poslancom ich účasť na príprave ako aj na samotnom zájazde. Informovala členov komisie o návrhu pražských partnerov na ďalšie stretnutia s novými poslancami a seniormi, ktorých by radi spoznali a ktorí ešte nemali možnosť zúčastniť sa zájazdu.

2.5. Priority v sociálnej oblasti
Predsedníčka komisie informovala členov, že zatiaľ obdržala návrh na priority zo strany RNDr.P.Smreka. Komisia sa bude venovať prioritám po zasadnutí Miestneho zastupiteľstva v apríli. 

Predsedníčka Komisie SZR poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie. Ukončenie rokovania 19.30 hod.

Mgr.Ing. Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie

Bratislava, 07.03. 2008

Zapísala:
Jaroslava Tóthová, zapisovateľka

Doručuje sa:
- poslanci - členovia Komisie SZR
- vedúca OSV
- prednosta
- zástupca starostu
- poverený člen miestnej rady
- starosta

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 06.03.2008
Zúčastnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA