Zasadnutie komisie zo dňa 06.04.2009

Zápisnica z výjazdového zasadnutia Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo 06.04.2009

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ivan Bútora
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Marián Procházka
 
Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.Zuzana Lukáčová
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. návrh úpravy komunikácie Nad Lomom (aj horná časť),
2. ihrisko Búdková,
3. žiadosť Pavla Daudu - Tajovského a Langsfeldova ulica,
4. žiadosť Ing.Petra Rumana  - ulica Na brezinách,
5. rôzne.
 
Stretnutie v teréne otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.    

1. návrh úpravy komunikácie Nad Lomom (aj horná časť)

Komisia dopravy odporúča:
- v dolnej časti po križovatku s Révovou ulicou urobiť obytnú zónu bez chodníkov,
- zrealizovať vyhliadku od konca terénnych schodov v zmysle územného plánu,
- spracovať projekt sadových úprav,
- požiadať Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy o posunutie stĺpov verejného osvetlenia oproti Údolnej ulici  mimo chodníka,
- spracovať dve alternatívy.

2. ihrisko na Búdkovej ulici,

Komisia dopravy odporúča:
- zistiť vlastníkov pozemku, zrekonštruovať a zrealizovať sadové úpravy.

3. žiadosť Pavla Daudu, Tajovského ul.č.27, 811 04 Bratislava o prenájom časti pozemkov 21623/2 a 3878/1 na nároží Tajovského a Langsfeldovej ulice,

Komisia dopravy nesúhlasí s prenájmom pozemku v križovatke ulíc Tajovského a Langsfeldova a zároveň odporúča zabezpečiť starostlivosť o zeleň.

4. žiadosť Ing.Petra Rumana, Starhradská ul.č.2, 851 05 Bratislava o opravu komunikácie na ulici Na brezinách,

Nakoľko komunikácia na ulici Na brezinách nebola zaradená do plánu opráv a údržby na tento rok, Komisia dopravy sa žiadosťou bude zaoberať pri príprave plánu opráv a údržby na nasledujúce obdobie.

5. žiadosť o opravu komunikácie na Vetvovej ulici

Komisia dopravy po obhliadke komunikácie na Vetvovej ulici odporúča opraviť poškodený povrch komunikácie.

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Ján Dinka
13. Ing.Zuzana Lukáčová

Vybavuje:
Ing.Zubčáková
telefón:59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 06.04.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC