Zasadnutie komisie zo dňa 06.05.2010

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 06. 05. 2010

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
Ing. Viliam Denko
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Bc. Gabriela Vyhnáliková

Ospravedlnení:
Mgr. Sven Šovčík
JUDr. Marta Šteffeková

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
MUDr. Peter Tatár
RNDr. Peter Smrek
Ing. Martin Borguľa

Ospravedlnení:
Mgr. Ondrej Dostál
JUDr. Marta Šteffeková 

Hostia:
JUDr. Marek Šujan
Ing. Mária Mozolová

Program :    
1. príprava materiálov na rokovanie  miestneho zastupiteľstva - jún 2010
2. Klemensova 3
3. Garáž Fraňa Kráľa  21
4. prenájmy pozemkov pod reklamnými zariadeniami
5. problematika zvyšovania nájmu nebytových priestorov

K bodu č. 1 a) Návrh na odpredaj nebytových priestorov nájomcom - príprava materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva v júni 2010

Medená 33, Gorkého 6, Tabakova 6, Továrenská 9, Krížna 7
Uznesenie č. 415/2010

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredať nebytový priestor nájomcovi

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 
Obchodná 39
Uznesenie č. 416/2010

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredať nebytový priestor nájomcovi

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ul. 29. augusta 15
Uznesenie č. 417/2010

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredať nebytový priestor nájomcovi

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Obchodná 9 – opakované prerokovanie (nájomca zrekonštruoval priestor na vlastné náklady)
Uznesenie č. 418/2010

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredať nebytový priestor nájomcovi za zvýšenú cenu 900 € / m2

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Nám. SNP  17 – opakované prerokovanie
Uznesenie č. 419/2010

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredať nebytový priestor nájomcovi za zvýšenú cenu 1100 € / m2

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Vysoká 10
Uznesenie č. 420/2010

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredať nebytový priestor nájomcovi

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Šancova 82 – Aliancia žien Slovenska
Uznesenie č. 421/2010

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredať nebytový priestor nájomcovi

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Dostojevského rad 1 - Demokracia a rovnosť, O.z.
Dostojevského rad 1 - Ing. Horárová  Anna
Dostojevského rad 1 - Hanza, s.r.o
Uznesenie č. 422/2010

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredať nebytový priestor nájomcom

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Návrh na odpredaj 1/3 spoluvlastníckeho podielu – pozemok Šafránova

Uznesenie č. 423/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredať 1/3 spoluvlastníckeho podielu spoluvlastníkovi

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2) Klemensova 3

Uznesenie č. 424/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú vypísať verejnú obchodnú súťaž na prenájom ( termín vypísania súťaže 10.5.2010, kritériá : 70% cena, 30 % účel)

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3) Garáž Fraňa Kráľa 21

Uznesenie č. 425/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  žiadajú prednostu úradu zabezpečiť, aby oddelenie právne a oddelenie majetkové  pripravili návrh na konečné usporiadanie vzťahov v bytovom dome na ul. Fraňa Kráľa 21.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4) prenájmy pozemkov pod reklamnými zariadeniami

Uznesenie  č. 426/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu zabezpečiť, aby oddelenie majetkové pripravilo sumarizáciu všetkých reklamných zariadení -  komisie sa k problematike vrátia po schválení všeobecne záväzného nariadenia o reklame.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5) problematika zvyšovania nájmu nebytových priestorov

Uznesenie č. 427/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu zabezpečiť, aby  majetkové oddelenie pripravilo sumarizáciu prípadov, keď nájomcovia odmietli na základe výzvy pristúpiť k zvýšeniu nájomného.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Najbližšie zasadnutie komisií sa uskutoční dňa 13.5.2005 o 15.00 hod. v Staromestskej sieni.

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Zapísal:
JUDr. Šujan, Ing.Lašánová 
Bratislava, 06.05.2010

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 06.05.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ