Zasadnutie komisie zo dňa 06.09.2007

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo 6. septembra  2007

Prítomní:
Mgr. Helga Jančovičová, PhD.
Jaroslav Ježek
MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ing. Jana Španková
MUDr. Juraj Štoffko, PhD., MBA
Ing. Peter Bokes, PhD. – ospravedlnený

Hostia:
RNDr. Peter Smrek, uvoľnený člen miestnej rady
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva
Ing. Ján Dinka, vedúci investičného oddelenia
Ing. arch.  Šináková, autorka štúdie „Javorinská“

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie materiálov na rokovanie
3. Informácia o štúdii Javorinská – DJ, MŠ – Ing. Dinka
4. Informácia o aktuálnom stave budov ZŠ a školských zariadení - Ing. Dinka
5. Informácie o aktuálnych otázkach regionálneho školstva – Mgr. Gábor
6. Rôzne
7. Zakončenie

1. Otvorenie – Mgr. Jančovičová, PhD. – program

2. Oboznámenie so štúdiou rekonštrukcie objektu na Javorinskej ulici (DJ) pre účely DJ a MŠ – autorka Ing. arch. Šináková - kombinovaný objekt pre MŠ (cca 48 detí) a DJ (cca 20 detí);   - s prihliadnutím na požiadavky detských jaslí a materskej školy;
Predpokladaný investičný náklad  rekonštrukcie objektu – 21 292 897,- Sk bez DPH; Predpokladaný investičný náklad asanácie  a novostavby – 32 387 000,- Sk bez DPH; Predpokladaný investičný náklad  úprava a spevnenie plôch a oplotenie – 1 111 360,- Sk; Predpokladaný investičný náklad detské pieskoviská  a ihriská – 638 280,- Sk

Komisia vzdelávania, mládeže a športu vzala informáciu na vedomie.
 
3. Informáciu o stave budov škôl a školských zariadení - Ing. Dinka – opravy:
- strecha ZŠ Vazovova (najlacnejší variant)
- strecha MŠ Šulekova  (šikmá strecha – provizórne riešenie)
- strecha MŠ Kuzmányho (verejné obstarávanie)
- sociálne zariadenia ZŠ Jesenského (momentálne v rekonštrukcii)
- sociálne zariadenia ZŠ Dr. M. Hodžu, Škarniclova (opakované verejné obstarávanie)
 
Komisia vzala na vedomie informáciu.
Komisia vyjadrila nespokojnosť nad ignoráciou priorít, ktoré v súvislosti s naliehavosťou opráv a následným čerpaním kapitálových výdavkov odhlasovala KVMaŠ na svojom zasadnutí dňa 11. apríla 2007. 

Komisia žiada vedúceho investičného oddelenia, aby vypracoval objem finančných nákladov na „rebríček“ naliehavosti opráv vypracovaný KVMaŠ a plánovanej nadstavby na MŠ Šulekova

Komisia žiada starostu, aby na rokovania, ktorých predmetom je problematika školstva, bol prizývaný vedúci oddelenia školstva.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Informácie o aktuálnych otázkach regionálneho školstva – Mgr. Gábor
- odstránenie havarijného stavu – MŠ Timravina (prepadnutie podlahy) – termín ukončenia - 15. 09. 2007
- vytyčovanie súkromného pozemku v areáli ZŠ Dubová (959 m2)  prítomní za MČ Mgr. Gábor, Ing. Hakošová, za magistrát Ing. Korčáková, za vlastníkov Ing. Tuba, za ZŠ Dubová D. Kovačik
- vítanie prvákov Starého Mesta do cechu žiackeho (starosta) – 12. 09. 2007 o 10,00h – Medická záhrada – pozvanie členov komisie

5. Prerokovanie materiálov na rokovanie zastupiteľstva – bez pripomienok

6. Zakončenie – Mgr. Jančovičová, PhD.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD. v.r.
predsedníčka

PaedDr. Soňa Budincová
zapisovateľka

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 06.09.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Chýbajúci poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Peter Bokes, PhD.