Zasadnutie komisie zo dňa 06.09.2010

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo 06.09.2010

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.Katarína Olejárová
Vladimír Glasa
Ing.Petra Strejčková

Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík
Ing.arch.Marcel Dzurilla

Program rokovania:
1. tretia parkovacia zóna,
2. návrh na zmenu rozpočtu,
3. materiály pre Miestne zastupiteľstvo,
4. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. tretia parkovacia zóna,
S bodom č.1 oboznámila prítomných Ing.Olejárová.

Uznesenie č. 61/2010:
Komisia dopravy prerokovala materiál a odporúča:

- Panenská ulica (slepý úsek od Štetinovej ulice) – pri párnych súpisných číslach - parkovacie miesta presunúť na komunikáciu, pri nepárnych súpisných číslach - parkovanie čiastočne na chodníku, všetky vyhradiť pre obyvateľov, parkovacie miesto pre hostel ponechať,
- Panenská ulica (od Štetinovej ulice po Koziu) – parkovacie miesta ponechať podľa projektu, všetky vyhradiť pre obyvateľov, parkovacie miesto pre knižnicu a penzión ponechať,
- Štetinova ulica – pri nepárnych súpisných číslach vyhradené parkovacie miesta pre obyvateľov, na druhej strane voľné parkovacie miesta,
- Galandova ulica - dve posledné parkovacie miesta pri výjazde na Timravinu ulicu vyhradiť pre ŤZP osoby.

V súvislosti s vybavovaním podnetov obyvateľov parkovacích zón Komisia dopravy odporúča evidovať všetky pripomienky.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. návrh na zmenu rozpočtu,
S bodom č.2 oboznámila prítomných Ing.Strejčková.

BEŽNÝ ROZPOČET – výdavky v tis. Eur

4.5.1 výstavba a opravy ciest 600 + 267 = 867:

- Podhorského - 25 000 €,
- Šulekova - 61 500 €,
- Grosslingová, Záhrebská 60 000 €,
- Wilsonova - 5000 €, 
- Michalská - 115 000 €.

05.1.0 čistenie komunikácií 701 + 25 = 726
06.2.0 riešenie statickej dopravy 200 + 60 = 260

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - VÝDAVKY v tis. Eur

04.5.1 vybudovanie oporných múrikov Hlboká 33 – 15 =18 (presun do bežného rozpočtu)
04.5.1 správa ciest a zimná údržba, nákup úžitkových automobilov zvýšenie z 0 o 50 na 50

Uznesenie č. 62/2010:
Komisia dopravy berie návrh  na zmenu rozpočtu na vedomie, v súvislosti s nákupom úžitkových vozidiel odporúča spracovať sumarizáciu a využiteľnosť súčasného vozového parku.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. rôzne

- Vysoká ulica č.20 – parkovanie

Uznesenie č. 63/2010:
Komisia dopravy odporúča vytvoriť parkovacie miesta mimo chodníka, len na súkromnom pozemku, pričom je potrebné zabezpečiť miesto na vjazd a výjazd z tohto pozemku.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- Oprava chodníka na Palackého a Jesenského ulici

Uznesenie č. 64/2010:
Komisia dopravy odporúča opraviť chodník, vrátane osadenia stĺpikov.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

-  Puškinova ulica – oprava schodov

Uznesenie č. 65/2010:
Komisia dopravy odporúča opraviť schody.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Katarína Olejárová
13. Ing.Petra Strejčková

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 2010-09-06
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Sven ŠOVČÍK