Zasadnutie komisie zo dňa 06.09.2010

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 6. 9. 2010

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Viliam Denko
MUDr. Peter Tatár

Ospravedlnení:
Mgr. Sven Šovčík
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Gabriela Vyhnaliková

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
MUDr. Peter Tatár
RNDr. Peter Smrek

Ospravedlnení:
Mgr. Ondrej Dostál
Ing. Martin Borguľa
Ing. Natália Halasová

Hostia:
Ing. Mária Mozolová
JUDr. Marek Šujan

Program:
1) Vyhlásenie verejných obchodných súťaží na prenájom nebytových priestorov
2) Rôzne

K bodu 1)
1) Prenájom nebytových priestorov Grosslingova 52

Uznesenie č. 479/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  navrhujú vypísať verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na Grosslingovej 52 vcelku
Vypísanie súťaže : 13.09.2010
Termín podávania ponúk : 30.09.2010
Termín zverejnenia výsledkov : 04.10.2010
Inzercia : Staromestské noviny
Kritériá hodnotenia : 70% cena, 30% účel

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2) Prenájom nebytových priestorov Grosslingova – Unicef

Uznesenie č. 480/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  navrhujú vypísať verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytového priestoru na Grosslingovej – Unicef 
Vypísanie súťaže : 13.09.2010
Termín podávania ponúk : 30.09.2010
Termín zverejnenia výsledkov : 04.10.2010
Inzercia :  Staromestské noviny
Kritériá hodnotenia : 70% cena, 30% účel

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3) Prenájom nebytového priestoru Špitálska 57

Uznesenie č. 481/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú vypísať verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytového priestoru na Špitálskej 57 
Vypísanie súťaže : 13.09.2010
Termín podávania ponúk : 30.09.2010
Termín zverejnenia výsledkov : 04.10.2010
Inzercia :  Staromestské noviny
Kritériá hodnotenia : 70% cena, 30% účel

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4) Prenájom nebytových priestorov – Kozia 19

Uznesenie č. 482/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú vypísať verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytového priestoru na Kozej 19 
Vypísanie súťaže : 13.09.2010
Termín podávania ponúk : 30.09.2010
Termín zverejnenia výsledkov : 04.10.2010
Inzercia :  Staromestské noviny
Kritériá hodnotenia : 70% cena, 30% účel

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5) Prenájom nebytového priestoru  na Podjavorinskej 13

Uznesenie č. 483/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú vypísať verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytového priestoru na Podjavorinskej 13 
Vypísanie súťaže : 13.09.2010
Termín podávania ponúk : 30.09.2010
Termín zverejnenia výsledkov : 04.10.2010
Inzercia :  Staromestské noviny
Kritériá hodnotenia : 70% cena, 30% účel

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Prenájom nebytových priestorov na Heydukovej 25 ( tri priestory)

Uznesenie č. 484/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú vypísať verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na  Heydukovej 25 
Vypísanie súťaže : 13.09.2010
Termín podávania ponúk : 30.09.2010
Termín zverejnenia výsledkov : 04.10.2010
Inzercia :  Staromestské noviny
Kritériá hodnotenia : 70% cena, 30% účel

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7) Prenájom nebytového priestoru na Hviezdoslavovom nám. 11

Uznesenie č. 485/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú vypísať verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na Hviezdoslavovom nám. 11
Vypísanie súťaže : 13.09.2010
Termín podávania ponúk : 30.09.2010
Termín zverejnenia výsledkov : 04.10.2010
Inzercia :  Staromestské noviny
Kritériá hodnotenia : 70% cena, 30% účel

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2) Rôzne
V rámci tohto bodu bolo prijaté stanovisko, že o využití CO krytov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto budú rokovať komisie po septembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.  

Zapísala:
Ing. Lašánová
Bratislava, 7. 9. 2010

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián  Procházka
predseda finančnej komisie

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia finančná
Dátum konania: 2010-09-06
Zúčastnení poslanci: Ing. Viliam DENKO
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ