Zasadnutie komisie zo dňa 07.04.2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto (spoločné zasadnutie s komisiou finančnou) dňa 7. apríla 2008

Komisia nakladania s majetkom:
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
RNDr. Peter  Smrek
Mgr. Bohdana Machajová

Ospravedlnený:
Mgr. Ondrej Dostál

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Viliam Denko
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ing. Vladimír Pištek
Mgr.Radoslav Števčík

Ospravedlnený:
Mgr. Sven Šovčík

Hostia:
Ing. Paulína Schmidtová

Program:
1) Prenájom voľných nebytových priestorov
2) Súťažné podmienky na prevod bytov formou verejnej obchodnej súťaže
3) Predaj pozemkov pod nehnuteľnosťami
4) Rôzne

K bodu 1) Prenájom voľných nebytových priestorov

Na rokovanie komisií predložilo oddelenie správy majetku miestneho úradu zoznam nebytových priestorov - voľných k 17.3.2008, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
V súlade so Smernicou o podmienkach prenájmu majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme  komisie prijali 

Uznesenie č. 117/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom stanovujú postup prenájmu voľných nebytových priestorov podľa prílohu č. 1 takto:

nebytové priestory pod por.č. 1 – 13
vypísanie súťaže do 16.4.2008
predloženie návrhov do 29.4.2008 do 12.00 hod.
vyhodnotenie ponúk 29.4.2008 o 15.00 hod.

nebytové priestory pod por.č. 14-25
vypísanie súťaže do 23.4.2008
predloženie návrhov do 15.5.2008 do 12.00 hod.
vyhodnotenie ponúk  15.5.2008 o 15.00 hod.

nebytové priestory pod por.č. 26-38
vypísanie súťaže do 30.4.2008
predloženie návrhov do 22.5.2008 do 12.00 hod.
vyhodnotenie ponúk 22.5.2008 o 15.00hod.

kritériá súťažných podmienok:
1. cena
2.účel využitia priestoru

Vyššie uvedené nebytové priestory sa budú prenajímať na dobu neurčitú.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

K bodu 2) Súťažné podmienky na prevod bytov formou verejnej obchodnej súťaže

Na rokovanie komisií bol oddelením správy majetku predložený zoznam voľných bytov k 1.4.2008, ktorý je prílohou č. 2 tejto zápisnice. Po prerokovaní bolo prijaté

Uznesenie č. 118/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom
a) určujú
termín vypísania súťaže 23.4.2008
termín predloženia návrhov do 15.5.2008 do 12.00 hod.
termín vyhodnotenia ponúk 15.5.2008 o 15.00 hod.

b) žiadajú prednostu miestneho úradu, aby písomne informoval riaditeľku Magistrátu hl.m.SR Bratislavy o postupe prevodu voľných bytov v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a požiadal ju o stanovisko.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

K bodu 3) Predaj pozemkov pod nehnuteľnosťami

Komisia finančná a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu postupne pripravovať návrhy na predaj pozemkov pod garážami za cenu 6000.- Sk a priebežne predkladať na rokovanie komisií.

K bodu 4) Rôzne

Komisia finančná a komisia nakladania s majetkom po vzájomnej dohode určili najbližší termín spoločného zasadnutia 15. apríla 2008 o 15.00 hod.

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie pre nakladanie s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Zapísala:
Ing. Hakošová
Ing. Lašánová

Rozdeľovník :
1. Anna  Molnárová – ref. Organizačný
2. Ing. Malvína Hakošová – zapisovateľ
3. Ing. Anna Lašánová – zapisovateľ
4. Ing. Oliver Paradeiser – prednosta úradu
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
7. členovia komisie  pre nakladanie s majetkom
8. členovia finančnej komisie

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 07.04.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL