Zasadnutie komisie zo dňa 07.04.2009

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo 7. apríla 2009 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava

Prítomní:
Mgr. Helga Jančovičová
Ing. Peter Schmidt
Jaroslav Ježek
Ing. Jana Španková
MUDr. Peter Osuský, CSc.
Dušan Franců

Neprítomní:
Mgr.Art. Emil Bartko
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Hostia:
RNDr. Peter Smrek, poverený člen miestnej rady
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva
  
Program:  
1. Otvorenie
2. Pravidlá financovania pedagogických projektov ZŠ
3. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ BA - STM
4. Rôzne
5. Zakončenie
         
Priebeh rokovania:

K bodu 1: Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Helga Jančovičová, prítomní schválili program.

K bodu 2: Po preštudovaní Návrhu pravidiel riadenia projektov na podporu kvality základných škôl v pôsobnosti MČ BA – STM a následnej diskusii a pripomienkovaní schválili prítomní členovia uvedený materiál.

Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu schvaľuje návrh -  Pravidlá riadenia projektov na podporu kvality základných škôl:
  
K bodu 3: Členovia komisie prerokovali žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekty (aktivity):

A. Názov predkladateľa: Občianske združenie Športvital, Pri starej prachárni 8, 831 04  Bratislava
Názov projektu: Sebaobrana pre ženy
Cieľ: Konzultácie a prednášky s odborníkmi na kriminalitu, právnikmi a psychológmi, výučba sebaobrany jednoduchými obrannými technikami
Cieľová skupina: Potenciálne obete násilia (ženy a dievčatá),                            
Celkové náklady: 2 000,- €
Výška požadovanej dotácie: 2 000,- € 
Výška schválenej dotácie: 0

Hlasovanie:
Za: 1
Proti: 4
Zdržal sa: 0

Uznesenie:  
Komisia vzdelávania, mládeže a športu neschválila požadovanú dotáciu.

B. Názov predkladateľa: Občianske združenie pri Materskej škole Medená, Medená 24, 811 02 Bratislava
Názov projektu: Revitalizácia detského ihriska na Medenej ul. č. 12 v Bratislave
Cieľ: Vytvorenie kultivovaného, bezpečného a podnetného prostredia pre vonkajšie aktivity detí z MŠ Medená   
Cieľová skupina: Deti vo veku 3 –  6 rokov
Celkové náklady: 8 112,- €
Výška požadovanej dotácie: 2 800,- € 
Výška schválenej dotácie: 0

Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 5
Ydržal sa: 0

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu neschválila požadovanú dotáciu.  

K bodu 4: RNDr. Smrek informoval:
- o spracovaní „pasportizácie“ – súpise nedostatkov, požiadaviek a potrieb opráv na ZŠ a MŠ
- o kolaudácii MŠ Javorinská (s výhradami)
Mgr. Gábor informoval:
- o potrebe vytvoriť post „externý metodik“ pre jednotlivé predmety (13 – 15 ľudí) a jeho odmeňovaní
Komisia odporúča financovanie externých metodikov z rozpočtu   
- o predbežnom záujme rodičov o umiestnenie detí do MŠ

K bodu 5: Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie Komisie vzdelávania, mládeže a športu skončilo.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD. v. r.
predsedníčka komisie

PaedDr. Soňa Budincová
zapisovateľka

V Bratislave 08. 04. 2009

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 07.04.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA