Zasadnutie komisie zo dňa 07.04.2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny zo dňa 7. apríla 2009

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

Program
1/ Stanovisko Komisie SZR k materiálom MZ:
1.1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2004 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2008
1.2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. .../2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1.3. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia MZ č.95/2008 vo veci úhrady za služby poskytované v detských jasliach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto pre klientov Maják nádeje, n.o.
1.4. Návrh zloženia, náplne činnosti a harmonogramu prác pracovnej skupiny komunitného plánovania (uzn.č.21/2009/C)
2/ Rôzne

Začiatok rokovania : 17.00 hod.

Predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny Miestneho zastupiteľstva (ďalej len „ Komisia SZR“) privítala prítomných poslancov  a ospravedlnila neprítomných.

K bodu 1/ Stanovisko Komisie SZR k materiálom MZ:
1.1. /Návrh všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto .../2009,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2004 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2008

Uznesenie 8/2009
Komisia SZR prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto .../2009,ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2004 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2008 a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť s pozmeňujúcim návrhom uvedeným v prílohe.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1

1.2./Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. .../2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Poslanci diskutovali o potrebe a možnostiach pomoci klientom – rodičom, obyvateľom mestskej časti, pri sanácii ich rodinného prostredia.Vedúca oddelenia sociálnych vecí informovala poslancov o skutočnosti, že v súčasnosti OSV eviduje 3 prípady, pričom rodičia nežiadajú o príspevok na dopravu do detského domova. Sanácia rodinného prostredia je aktuálne riešená v rámci VZN č.5/2008 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov. Podpora subjektov, ktorých činnosť je zameraná na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa zákona č.305/2005 Z.z. bola zabezpečená v rámci VZN č.5/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú v rozpočte mestskej časti na rok 2009 vyčlenené finančné prostriedky  vo výške 1 tis. EUR /30 tis. Sk – RP 10.4.0.5. Starostlivosť o dieťa v detskom domove.

Uznesenie 9/2009
Komisia SZR prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava–Staré Mesto č. .../2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť s pozmeňujúcim návrhom uvedeným v prílohe.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1

1.3./ Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia MZ č.95/2008 vo veci úhrady za služby poskytované v detských jasliach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto pre klientov Maják nádeje, n.o.
Poslanci diskutovali o materiáli, o potrebe a možnostiach pomoci klientom – obyvateľom zariadení sociálnych služieb na území mestskej časti, ktorí nemajú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a najmä ich deťom, ktoré navštevujú zariadenia detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Uznesenie 10/2009
Komisia SZR prerokovala materiál Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia MZ č.95/2008 vo veci úhrady za služby poskytované v detských jasliach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto pre klientov Maják nádeje, n.o. a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť s pozmeňujúcim návrhom uvedeným v prílohe.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1

1.5. Návrh zloženia, náplne činnosti a harmonogramu prác pracovnej skupiny komunitného plánovania (uzn.č.21/2009/C)
Poslanci diskutovali o materiáli. Záujem o osobnú účasť v pracovnej skupine komunitného plánovania prejavili okrem poverených poslancov Mgr.Ing.S.Dočolomanskej, RNDr.P.Smreka poslanci – Mgr.B.Machajová, Bc.G.Vyhnáliková, MUDr.H.Ležovičová, PhD.H. Jančovičová a  vedúca OSV Ing.Mgr.J.Pagáčová a riaditeľka Seniorcentra Staré Mesto - Mgr.M.Hokinová.  RNDr.P.Smrek navrhol účasť Mgr. S.Schwantzerovej, vedúcej ZOS a TOS.

Uznesenie 11/2009
1.6. Komisia SZR prerokovala materiál Návrh zloženia, náplne činnosti a harmonogramu
prác pracovnej skupiny  komunitného plánovania a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť podľa návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1

K bodu 2 : Rôzne

2.1. RNDr.P.Smrek, poverený člen Miestnej rady informoval poslancov o tradičnom výmennom a poznávacom zájazde seniorov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do Prahy – Staré Mesto v termíne 1. až 3. júna 2009. Poslankyňa MUDr.H.Ležovičová potvrdila osobnú účasť. Predsedníčka komisie SZR vyzvala ďalších poslancov k osobnej účasti podľa ich možností.

2.2. Väčšina prítomných poslancov potvrdila termín najbližšieho  zasadnutia komisie SZR na pondelok 20. apríla 2009 o 16.00 hod. 
                                                                   
Predsedníčka Komisie SZR poďakovala prítomným za ich aktívnu účasť a  ukončila rokovanie.

Ukončenie rokovania
18.35 hod.

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, v.r.
predsedníčka komisie SZR

Príloha 1/
Pozmeňujúce návrhy k materiálom:
1.1.Návrh všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2004 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2008
1.2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. .../2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1.3.Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia MZ č.95/2008 vo veci úhrady za služby poskytované v detských jasliach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto pre klientov Maják nádeje, n.o.

V Bratislave dňa 14.4.2009

Zapísala:
Jaroslava Tóthová, zapisovateľka

Doručuje sa:
- prítomní
- členovia komisie SZR
- vedúca OSV
- prednosta Miestneho úradu
- zástupca starostu
- starosta

Príloha/

Pozmeňujúce návrhy k materiálom:  

1.1./Návrh všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2004 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2008
Návrh:
1. V Čl.1 pôvodný text :“do 15 dní“ vypustiť a nahradiť ho novým textom: „ do 30 dní“
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1

1.2./Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. .../2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Návrh:
1.  V §2 ods.(2) vypustiť písmeno c)
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1

2. V §2 ods.(6) pôvodný text: „šesťkrát“ vypustiť a nahradiť ho novým textom: “štyrikrát“
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 4
Proti: 2
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1

1.3./Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia MZ č.95/2008 vo veci úhrady za služby poskytované v detských jasliach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto pre klientov Maják nádeje, n.o.
Návrh:
1. Pôvodne navrhovanú novú vetu :
„Podmienka trvalého pobytu v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa považuje za splnenú, ak:
- má aspoň jeden z rodičov dieťaťa trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
- je rodičovi s dieťaťom poskytované ubytovanie v zariadení núdzového bývania so sídlom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.“

nahradiť upravenou novou vetou takto:

„ Podmienka trvalého pobytu v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa považuje za splnenú:
a) ak má aspoň jeden z rodičov dieťaťa trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
b) vo výnimočnom prípade aj vtedy, ak je rodičovi poskytované ubytovanie v zariadení núdzového bývania so sídlom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, na návrh Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny a so súhlasom starostu.“
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 07.04.2009
Zúčastnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL