Zasadnutie komisie zo dňa 07.04.2010

Záznam zo zasadnutia Komisie výstavby a územného plánovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 7.4.2010
 
Prítomní:

Ing. arch. Ján Mackovič
Mgr. Miroslava Babčanová
pán Ivan Bútora
Ing. arch. Marcel Dzurila
 pani Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka

Neprítomní:
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Natália Halasová
Mgr. Andrea Sváková

Hostia:
Ing. Martin Borguľa
Ing. arch.Fedor Minárik
Ing.arch.Brezina

Program rokovania:
1. Trhovisko Malý trh - architektonická štúdia
2. ÚPN zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2009- doplnenie stanoviska Mestskej časti Bratislava – Staré mesto
3. Rôzne.
 
Komisiu otvoril a viedol Ing. arch. Marcel Dzurila

1. Trhovisko Malý trh - architektonická štúdia
Ing. arch. Fedor Minárik a Ing. Martin Borguľa prezentovali architektonickú štúdiu revitalizácie trhoviska Malý trh v 2 alternatívach.

1 alternatíva – vytvoriť ucelený charakter trhoviska (predaja zeleniny, ovocia, kvetov, občerstvenia) na úrovni ulice. Oddeliť časť ulice na vjazd do výťahu garáže.

2  alternatíva – vybudovať pod ulicou suterén cez ktorý bude vjazd do výťahu garáže, vybudovať v suteréne cca 22 garážových miest. Revitalizácia povrchu na ucelený charakter trhoviska.

UZNESENIE 4:
Komisia výstavby a ÚP odporúča dopracovať štúdiu trhoviska Malý trh do 30 dni od konania komisie.
 
Hlasovanie za dopracovanie štúdie:

Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0

2. ÚPN zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2009- doplnenie stanoviska Mestskej časti Bratislava – Staré mesto
Ing. arch. Kantorová informovala členov komisií ,o požiadavke Hlavného mesta na doplnenie stanoviska MČ Staré Mesto k dodatočnej úprave v mestskom bloku 18/7. Jedná sa  o čiastkové zmeny týkajúce sa vjazdu do podzemných garáží na Lomonosovovej ulici.

UZNESENIE 5:
Komisia výstavby a ÚP berie stanovisko na vedomie a odporúča MZ schváliť stanovisko  MČ k podzemným garážam na Lomonosovovej ul. Komisia žiada doplniť stanovisko MČ Staré Mesto o upozornenie, že nebol dodržaný legislatívny postup – požadovaná zmena nového vjadu do garáži na Lomonosovovej ul. nebola predmetom prerokovávaných zmien a doplnkov ÚPN Z Dunajská, a mala by byť zaradená až do ďalších zmien a doplnkov.

Hlasovanie za doplnenie stanoviska MČ Staré Mesto o upozornenie, že nebol dodržaný legislatívny postup – požadovaná zmena nového vjadu do garáži na Lomonosovovej ul. nebola predmetom prerokovávaných zmien a doplnkov ÚPN Z Dunajská.
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda komisie výstavby a UP

Zapisovateľka:
Renáta Jančárová

Doručuje sa:
Ing. arch. Andrej Petrek – starosta
Ing. Oliver Paradeiser – prednosta
Anna Molnárová – organizačný referát
Ing. arch. Katarína Kantorová – vedúca odd. územného plánu
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda  komisie
Mgr. Miroslava Babčanová – člen komisie
Ivan Bútora – člen komisie
Ing. arch. Marcel Dzurilla– člen komisie
Ing. Natália Halásová – člen komisie
Mgr. Bohdana Machajová– člen komisie
Soňa Párnická– člen komisie
Ing. Kamil Procházka– člen komisie
Mgr. Andrea Sváková– člen komisie

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 07.04.2010
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Chýbajúci poslanci: Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA