Zasadnutie komisie zo dňa 07.05.2008

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom zo dňa 7. 5. 2008

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Sven Šovčík
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ing. Viliam Denko

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr.Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Mgr.Ondrej Dostál
RNDr. Peter Smrek
Ing. Natália Halasová

Program:
1. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2008 za oblasť kultúry
2. Odpredaj pozemkov v lokalite : Drotárska, Srnčia, Korabinského
3. Odpredaj prenajatých nebytových priestorov
4. Odpredaj prenajatých ateliérov
5. Naloženie s nehnuteľnosťami na ul. Beskydská 10, Leškova 2
6. Rôzne:  naloženie s priestormi, vyňatými z bytového fondu a užívanými ako nebytové priestory

K bodu 1) Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2008 za oblasť kultúry

Finančná komisia po ústnej informácii predsedu komisie kultúry Mgr. Svena Šovčíka o návrhoch na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry prijala 

Uznesenie č. 138/2008
Finančná komisia súhlasí s pokytnutím dotácií  podľa predloženého návrhu komisie kultúry.

FK

Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 2) Odpredaj pozemkov v lokalite : Drotárska, Srnčia, Korabinského

Uznesenie č. 139/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom
a) žiadajú prednostu úradu vypísať verejnú obchodnú súťaž na prevod pozemkov parc. č. 4592, 4593, 4594 :

termín vyhlásenia: 14.5.2008
preberanie podkladov: od 14.5.2008 do 29.5.2008
podávanie návrhov: od 30.5.2008 do 3.6.2008 do 12.00 hod.
otváranie obálok: 3.6.2008 o 15.00 hod.
vyhlásenie: 10 dní 
poplatok účastníka: 1 000.- Sk
kritériá: cena 70%, účel budúceho využitia 30%

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) žiadajú prednostu úradu zabezpečiť užšie ponukové konanie na prevod pozemkov parc. č. 4569, 4570, 4588/1, 4588/2,4607/1, 4606, 4607/2,4607/3, 4609,4610 medzi vlastníkmi susediacich pozemkov  s ohľadom na prístup a využitie.
   
odoslanie listov vlastníkom: 14.5.2008
doručenie ponuky: do 26.5.2008 do 12.00 hod.
vyhodnotenie ponúk: 26.5.2008 o 15.00 hod.

FK
Prítomní: 9
Za: 7
Proti: 2
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 0

c) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú odpredať pozemky na parc. č. 2256, 2257/2, 2257/1

FK
Prítomní: 9
Za: 6
Proti: 3
Zdržal sa : 0

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 0

priamo nájomníkovi, ktorý má vydané stavebné povolenie v súlade so zásadami v prípade, že cena bude dohodnutá.

FK
Prítomní: 9
Za: 6
Proti: 2
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa : 0

Zasadnutie komisií bude pokračovať 15.5.2008 o 15.00 hod. 

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Zapísala:
Ing. Lašánová
Ing. Hakošová

Rozdeľovník :
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Malvína Hakošová – zapisovateľ
4. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
5. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
6. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
7. členovia komisie finančnej
8. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 07.05.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.