Zasadnutie komisie zo dňa 07.09.2010

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo 7. septembra 2010 v Staromestskej sieni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava

Prítomní:
Mgr. Helga Jančovičová
Ing. Jana Španková
Mgr. art. Emil Bartko
Jaroslav Ježek
Ing. Peter Schmidt 

Ospravedlnení:
Ing. Dušan Franců
MUDr. Peter Osuský, CSc.
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA 

Hostia:
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva
  
Program:
1. Otvorenie
2. Schvaľovanie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
3. Materiály na 31. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 14. 09. 2010
4. Pripravenosť základných a materských škôl MČ na šk. rok 2010/2011 (stav  čerpania kapitálových výdavkov - prehľad 
5. Rôzne
6. Zakončenie
 
Priebeh rokovania:
K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Helga Jančovičová, PhD., prítomní schválili program.

K bodu 2: Členovia komisie posúdili  žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 2/2009, ktorú predložila:
Rada rodičov pri Gymnáziu Grösslingová 18 , 811 03 Bratislava
Projekt: Študentské olympijské hry
Požadovaná výška dotácie: 700,- €
Schválená výška dotácie: 700,- €

Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť výšku navrhovanej dotácie.

K bodu 3: Komisia sa zaoberala návrhmi VZN na 31. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto.

Pripomienky:
1 – VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – protest  prokurátora:
§ 1 ods. 2  ...parky, detské ihriská, rekreačný les,....
§ 1 ods. 3  ...lavičky, hracie prvky ihrísk, uličné koše....

2 – VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – protest prokurátora: § 5 ods. 1 písm. b)  znenie areály školských a predškolských zariadení nahradiť  areály MŠ, ZŠ

7– VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto:
Zmluva č. v časti Poskytovateľ ...zastúpená  starostom – vynechať meno

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu odporúča miestnemu zastupiteľstvu zapracovať do navrhovaných  VZN uvedené pripomienky.

K bodu 4: Mgr. Gábor doplnil informácie k písomnému vyjadreniu Ing. Boreckého o investičných akciách ZŠ a MŠ.
 
K bodu 5: Mgr. Gábor pozval členov komisie na tradičnú akciu starostu MČ Bratislava – Staré Mesto Ing. arch. Andreja Petreka „Pasovačka prvákov“, ktorá sa uskutoční 21. 9. 2010 o 9,30 v Medickej záhrade.

K bodu 6: Prerokovaním uvedených bodov  sa zasadnutie Komisie vzdelávania, mládeže a športu skončilo.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD. v.r.
predsedníčka komisie

PaedDr. Soňa Budincová
zapisovateľka

V Bratislave 08. 09. 2010

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 2010-09-07
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA