Zasadnutie komisie zo dňa 07.10.2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny zo dňa 7. októbra 2008

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

Návrh programu:
1/ Prezentácia projektu rekonštrukcie priestorov Klubu dôchodcov Karadžičova 1 - návrhy a pripomienky poslancov - členov komisie SZR
2/ Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 2008 v zmysle VZN č.2/2005
3/ Rôzne

Začiatok rokovania: 17.15 hod.

Predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny (ďalej len „komisia SZR“) privítala prítomných v priestoroch Klubu dôchodcov Karadžičova 1. Poslanci-členovia Komisie SZR schválili návrh programu.

K bodu 1/
1/ Prezentácia projektu rekonštrukcie priestorov Klubu dôchodcov Karadžičova 1

- návrhy a pripomienky poslancov - členov komisie SZR
Ing.arch Michal Tomašák prezentoval poslancom štúdiu projektu rekonštrukcie priestorov Klubu dôchodcov Karadžičova 1 s maximálnou debarierizáciou, úpravou terasy (krytá veranda - zimná záhrada) a štúdiu úprav vnútrobloku – relaxačného priestoru pre všetkých obyvateľov obytného domu. Poslanci  diskutovali o návrhoch a vzniesli svoje návrhy a pripomienky, ktoré sa týkali najmä funkčného a nerušivého využitia vnútrobloku, dostupnosti pre obyvateľov domu a dôchodcov,  optimalizácie nákladov na výstavbu krytej terasy s ohľadom na potreby a využitie tohto priestoru seniormi - návštevníkmi klubu dôchodcov. Ing.arch.M.Tomašák a predsedníčka komisie SZR pripomienky a návrhy poslancov prerokujú následne so  starostom mestskej časti (pred rokovaním a prezentáciou zámeru s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov objektu Karadžičova 1).

Uznesenie 37/2008
Komisia SZR berie na vedomie štúdiu navrhovaných stavebných úprav v priestoroch Klubu dôchodcov Karadžičova 1 s úpravou krytej terasy – verandy a úpravou vnútroblokového priestoru. Komisia SZR žiada o predloženie rozpočtu na stavebné úpravy alternatívne:  s riešením vykurovanej krytej a presklenej terasy - verandy a s riešením krytej terasy bez presklenia a vykurovania.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2/
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 2008 v zmysle VZN č.2/2005

Vedúca oddelenia sociálnych vecí, Mgr.Ing.J.Pagáčová informovala poslancov o žiadostiach o poskytnutie dotácie, ktoré vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky neboli schválené v I.polroku 2008 a o nových žiadostiach. Ďalej informovala o disponibilných finančných prostriedkoch v zmysle upraveného rozpočtu v sociálnej oblasti.

Uznesenie 38/2008
Komisia SZR schválila návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  2008 v zmysle VZN č.2/2005 vo výške 93 tis.Sk pre 11 žiadateľov podľa prílohy 1 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti schváliť dotácie podľa návrhu komisie SZR.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

k bodu 3./ Rôzne

3.1./ Vedúca oddelenia sociálnych vecí informovala poslancov o pripravovanej zmene organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti v časti oddelenia sociálnych vecí. Zdôraznila zvýšené nároky na výkon a odbornosť pracovníkov oddelenia vzhľadom nové činnosti a úlohy vyplývajúce zo Štatútu hl.m.SR Bratislavy v znení posledných dodatkov v čl.32, čl.34, čl.60.

3.2./ Poslanci diskutovali o úlohách a témach, ktoré budú predmetom rokovaní Komisie SZR v období do konca roka 2008. Dohodli sa na nasledujúcom zasadnutí dňa 21.10.2008.

Predsedníčka komisie SZR poďakovala prítomným za ich aktívnu účasť a ukončila rokovanie.

Ukončenie rokovania 19.00 hod.

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie SZR

V Bratislave dňa 13.10.2008

Zapísala:
Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská

Doručuje sa:
- prítomní
- členovia komisie SZR
- vedúca OSV
- prednosta Miestneho úradu
- zástupca starostu
- starosta

Príloha 1 k Zápisnici z Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny zo dna 07.10.2008

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 07.10.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA