Zasadnutie komisie zo dňa 07.10.2009

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo 7. októbra 2009 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava

Prítomní:
Mgr. Helga Jančovičová
Ing. Peter Schmidt
Mgr. art. Emil Bartko
Ing. Jana Španková
MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ing. Dušan Franců

Ospravedlnení:
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
Jaroslav Ježek

Hostia:
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva
  
Program:

1. Otvorenie
2. Miniprojekty – posúdenie, rozdelenie dotácie  
3. Rôzne Návrh priorít PHSR mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  pre školstvo
6. Diskusia
7. Zakončenie
 
Priebeh rokovania:
K bodu 1: Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Helga Jančovičová, PhD., prítomní schválili program.

K bodu 2: Členovia komisie posúdili 17 projektov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré predložili základne školy, a následne diskutovali o rozdelení dotácií.
Predložený návrh -  parametricky na osem škôl  1 050,- €

Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu schválila rozdeliť finančné prostriedky   na projekty vo výške 1050,- € na každú školu; spôsobom darovacích zmlúv prevodným príkazom na účty základných škôl. 
Darovacie zmluvy (Ing. arch. Andrej Petrek, Ing. Dušan Franců) – právne oddelenie
Čísla účtov základných škôl (prevody) – finančné oddelenie
Zápisnice zo zasadnutia rád škôl – riaditelia ZŠ (priložiť ihneď po zasadnutí)

K bodu 3:
a) Prítomní členovia komisie na podporu zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu navrhli, aby sa k tejto problematike pristupovalo systematicky, preto žiadali uvoľniť finančné prostriedky z rozpočtu MČ.

Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu žiada navrhnúť do  rozpočtu mestskej časti na rok 2010 v kapitole školstvo 40 000,- € na vzdelávacie projekty škôl.

b) Mgr. Gábor oboznámil prítomných s prípravou Programového rozpočtu na roky 2010 – 2012 (rokovania s p. starostom a RNDr. Smrekom).

c) Mudr. Osuský, CSc. predložil požiadavku o opravu okien a dverí v MŠ Kuzmányho

d) Mgr. Jančovičová požiadala o preverenie investičného zámeru telocvične na ZŠ s MŠ Grösslingová

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu žiada Mgr. Gábora o predloženie investičných zámerov  (návrh priorít) na najbližšom zasadnutí komisie.

K bodu 4:
a) Ing. Španková požiadala, aby MÚ reagoval na písomné požiadavky bežných opráv (list MŠ myjavská 4. 9. 2009)

b) Z dôvodu zistenia ako sa robia bežné údržby na školách, vyjadrili členovia všeobecnú nespokojnosť s prácou školníkov.

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu žiada o nahliadnutie do pracovných náplní školníkov – personálne oddelenie; prípadné nedostatky v systéme žiada riešiť na úrovni starostu MČ a prednostu úradu.

K bodu 5: Prerokovaním uvedených bodov  sa zasadnutie Komisie vzdelávania, mládeže a športu skončilo.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD. v.r.
predsedníčka komisie

PaedDr. Soňa Budincová
zapisovateľka

V Bratislave 09. 10. 2009

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 07.10.2009
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Jaroslav JEŽEK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA