Zasadnutie komisie zo dňa 08.02.2010

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 08.02.2010

Prítomní:
Ing. Jana Španková
Ing. Marián Procházka
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.arch.Katarína Kantorová, CSc.
Ing.Anna Lašanová
Ing. Petra Strejčková
Ing. Katarína Olejárová
Vladimír Glasa
Ing.Kamil Procházka
Mgr. Bohdana Machajová

Ospravedlnení:
Ivan Bútora
Ing.arch. Marcel Dzurilla
Mgr. Sven Šovčík

Program rokovania:
1. materiály pre Miestne zastupiteľstvo:
2. Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky, rok 2009 
3. Územný plán zóny A4 Mudroňova sever – Palisády - zmeny a doplnky č. 1, 2009
4. Zmeny a doplnky územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad), v regulačnom bloku č. 22, rok 2009
5. Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010
2. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing. Španková.    

1. materiály pre Miestne zastupiteľstvo,
S bodmi č.2-4 oboznámila prítomných Ing. arch. Kantorová.
 
Uznesenie č. 14/2010:

Komisia dopravy prerokovala materiál a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva
materiál prerokovať.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

S bodom č.5 oboznámila prítomných Ing. Španková.
 
Uznesenie č. 15/2010:
Komisia dopravy prerokovala materiál a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva
materiál prerokovať a schváliť.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. rôzne.
- úprava dopravného značenia v oblasti Lesná - Hroboňova

S návrhom úpravy oboznámil prítomných Ing. Kamil Procházka.

Uznesenie č. 16/2010:
Komisia dopravy odporúča navrhnúť na križovatke ulíc Lesná – Prokopa Veľkého osadenie zrkadla, na Lesnej ulici osadenie dopravnej značky B 31a najvyššia dovolená rýchlosť „30“ v oboch smeroch a Magistrátu hlavného mesta SR odporúča vyznačiť na križovatke ulíc Hroboňova – Prokopa Veľkého a Hroboňova – Úprkova  priechody pre chodcov.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- rekonštrukcia dlažby a prekládka hydraulických stĺpikov na Františkánskej ulici
So stanoviskom obyvateľov lokality oboznámila prítomných Mgr. Machajová.

Uznesenie č. 17/2010:
Komisia dopravy odporúča  opravu dlažby na Františkánskej ulici  riešiť z rozpočtovej položky - bežné opravy.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- vytvorenie nových parkovacích miest na Gajovej ulici
S návrhom oboznámil prítomných pán Glasa.

Uznesenie č. 18/2010:
Komisia dopravy odporúča vytvoriť nové parkovacie miesta na Gajovej ulici a ponechať pre potreby mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Katarína Olejárová
13. Ing.arch.Katarína Kantorová, CSc.
14. Ing.Anna Lašanová
15. Ing.Petra Strejčková
16. Mgr.Bohdana Machajová

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 08.02.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Sven ŠOVČÍK