Zasadnutie komisie zo dňa 08.02.2010

Komisia verejného poriadku  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto  zasadala dňa 8.2.2010.

Prítomní:
Mgr. art. Emil Bartko           
Pavel Gundel
MUDr. Marek Čambal

Nepritomný:
Ing. Milan Štefanec

Prizvaný:
Zástupca komisára okrskovej stanice mestskej polície Bratislava –Staré Mesto – Martin Fabián

Program:
1) Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto dňa 9.2.2010

K bodu č. 1:
Správa o stave verejného poriadku v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v roku 2009

p. Bartko požiadal p. Fabiána, aby oboznámil členov komisie s rozdielnosťami pri zabezpečovaní verejného poriadku oproti roku 2008.
p. Fabián upozornil na nárast verejných zhromaždení oproti roku 2008 a zároveň poukázal na veľmi dobrú spoluprácu s Policajným zborom SR na základe čoho tieto zhromaždenia prebehli bez veľkých problémov. Ďalej poukázal na skutočnosť, že v tomto roku budú ukončené  dva veľké komplexy River park a Eurovea  a preto má zato, že by bolo nutné navýšiť počet mestských policajtov v Starom Meste.

Uznesenie:
členovia komisie predložený materiál prerokovali a odporučili ho prerokovať v miestnom zastupiteľstve bez pripomienok.

Hlasovanie:
jednohlasne za

Mgr.art.Emil Bartko
predseda komisie

Zapísala: JUDr.Soňa Kardelis
zapisovateľka komisie

Bratislava, 9.2.2010

Zápisnicu obdržia:
- Mgr.art.Emil Bartko – predseda komisie
- MUDr. Marek Čambal
- Ing. Milan Štefanec
- Pavel Gundel
- Anna Molnárová – referát organizačný
- Ing. Oliver Paradeiser – prednosta úradu

Komisia: Komisia verejného poriadku
Dátum konania: 08.02.2010
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Pavel GUNDEL
Chýbajúci poslanci: Ing. Milan ŠTEFANEC