Zasadnutie komisie zo dňa 08.03.2010

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 08.03.2010

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.Katarína Olejárová
Vladimír Glasa

Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík
Ing.arch.Marcel Dzurilla

Program rokovania:
1. parkovacie zóny,
2. umiestnenie dopravného prahu na ulici Slávičie údolie,
3. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.    

1. parkovacie zóny,
S bodom č.1 oboznámili prítomných pán Glasa a Ing.Olejárová.
 
Projekt „ Vytvorenie zón regulovaného státia “ bude odsúhlasený v Operatívnej komisii na oddelení dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 23.03.2010. Spoločnosť SATES, a.s., Slovenských partizánov č.1, 017 01 Považská Bystrica začne 01.04.2010 s realizáciou dopravného značenia I.zóny. Dva týždne pred zavedením zóny bude projekt medializovaný.

Uznesenie č. 19/2010:
Ku konkrétnym skupinám užívateľov parkovania patria:
- rezidenti
- užívatelia osobitného zreteľa
- ostatní
Komisia dopravy odporúča vyhradiť parkovacie miesta:

a) prostredníctvom dane za využívanie verejného priestranstva
- pre ministerstvá,
- pre ambasády – max. 2 vyhradené parkovacie miesta,
- pre štátnu políciu – max. 6 vyhradených parkovacích miest,
- pre taxi – max. 2 vyhradené parkovacie miesta na stanovište,
- pre hotel – max. 2 vyhradené parkovacie miesta,

b) bezplatne
- školy – len v čase vyučovania P REZERVE
- pre štátnu a mestskú políciu – 2 parkovacie miesta vyhradené pre návštevy,
- pre mestskú políciu – max. 6 vyhradených parkovacích miest.

Zároveň navrhuje cenu za rezidentskú parkovaciu kartu 30 € v modrej farbe.

Komisia dopravy schválila predložený materiál a odporúča zvolať otvorené zasadnutie Komisie dopravy na 15.03.2010 od 15.30 - 17.00, kde budú záujemcom poskytnuté informácie.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. umiestnenie dopravného prahu na ulici Slávičie údolie a Nad lomom
S druhým bodom oboznámili prítomných Ing.Španková a pán Glasa.

Uznesenie č. 20/2010:
Komisia dopravy odporúča zaujať stanovisko po vykonaní obhliadky dňa 11.03.2010.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Katarína Olejárová

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 08.03.2010
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Sven ŠOVČÍK