Zasadnutie komisie zo dňa 08.04.2010

Zápisnica o zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 8. 4. 2010

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Bc.Gabriela Vyhnáliková
Mgr. Sven Šovčík

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová

Ospravedlnený:
Mgr. Ondrej Dostál

Hostia:
Ing. Mária Mozolová
JUDr. Marek Šujan
Ing. Paulína Schmidtová
Ing. Petra Strejčková

Program:
1) Prerokovanie žiadosti Delta Vesper,s.r.o o odkúpenie spoločnosti SNP Invest,a.s- spoločnosti s majetkovou účasťou mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto
2) Prenájom priestorov pre Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bratislava-Staré Mesto n.o.
3) Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 20.4.2010

K bodu 1) Prerokovanie žiadosti Delta Vesper, s.r.o o odkúpenie spoločnosti SNP Invest,a. s - spoločnosti s majetkovou účasťou mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto obdržala žiadosť spoločnosti Delta Vesper, s.r.o o odkúpenie spoločnosti SNP Invest, a.s, ktorej 100 % - ným akcionárom je  mestská časť.
Po prerokovaní  tejto žiadosti, prehodnotení výhod i negatív bolo prijaté

Uznesenie č. 397/2010
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredaj spoločnosti SNP Invest, a.s

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú zástupcov mestskej časti v tejto spoločnosti, aby vyzvali spoločnosť Corpora, a.s k urýchleniu spracovania znaleckého posudku na spoločnosť SNP Invest, a.s.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

c) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú priamy predaj  spoločnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa 

FK
Prítomní: 9
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 3

MK
Prítomní: 8
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2

d) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú stretnutie so zástupcom spoločnosti Delta Vesper, s.r.o s cieľom objasnenia ďalších otázok spojených s odpredajom a s cieľom dosiahnutia čo najvyššej ceny

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

e) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu  zabezpečiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva predloženie návrhu na zrušenie  uznesenia č. 14/2007

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 2) Prenájom nebytových priestorov na Žilinskej ul. č. 1 pre Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie  Bratislava-Staré Mesto n.o.

Uznesenie č. 398/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú prenájom nebytových priestorov za cenu, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s užívaním priestoru ako aj služby.

FK
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 2
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 4
Proti: 2
Zdržal sa: 1

K bodu 3) Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie Miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 20.4.2010

3. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010 a zmenu plánu tvorby a použitia  mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Stré Mesto na rok 2010

Uznesenie č. 399/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú schváliť druhú zmenu rozpočtu podľa predloženého návrhu

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  na rok 2010

Uznesenie č. 400/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú schváliť dotácie  rozpočtu podľa predloženého návrhu

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. Návrh Smernice o podmienkach prenájmu nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme

Uznesenie č. 401/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú schváliť „Smernicu ..“ podľa predloženého návrhu

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. Návrh na predaj nehnuteľností na ulici Cintorínska 19

Uznesenie č. 402/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú schváliť predaj nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Františkánskom námestí 7, súp.č. 412 a podielu na pozemku parc.č. 22,
12. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Krížna 7, Súp.č. 4066 a podielu na pozemkoch parc.č. 10297,1030,10304,10305,10306,
13. Návrh na predaj  nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Krížna 38, súp.č. 4092 a podielu na pozemku parc.č. 10239,10243,10245,
14. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na ulici Leškova 2, súp.č. 3014 a podielu na pozemku parc.č. 7964,
15. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Nám.SNP č. 17, súp.č. 476 a podielu na pozemkoch parc.č. 8882/1 a 8882/5,
16. Návrh na odpredaj nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Obchodná 7, súp.č. 544 a podielu na pozemku parc.č. 8408,
17. Návrh na predaj nebytového priestoru  č. 901 v bytovom dome na ul. Štefánikova 33, súp.č. 890 a podielu na pozemkoch  parc.č. 3478 a č. 3479
18. Návrh na predaj nebytového  priestoru č. 900 v bytovom dome na ul.Štefánikova 33, súp. č. 890 a podielu na pozemkoch parc.č. 3478a č. 3479,
19. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ul. Obchodná 9, súp.č.  545 a podielu na pozemku parc.č. 8405,
20. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ul. Cintorínska 8, súp.č. 102863  a podielu na pozemku  parc.č. 862/3

Uznesenie č . 403/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú schváliť predaje nehnuteľností (bod 11-20) podľa predloženého návrhu

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

21. Návrh na zmenu uznesenia č. 140/2005 zo dňa 13.12.2005, ktorým bol schválený predaj pozemkov pod dvojgarážou parc.č. 3163/2, 3163/3 na ul. Palisády 43,
22. Návrh na predaj pozemku pod garážou  parc.č. 2983/13 a ul. Vlčkova,
23. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc.č. 3751/8 na ul. Za Sokolovňou,
24. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc.č. 3751/13 na ul. Za Sokolovňou
25. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parc.č. 2491/18,19,20,21,22,23,24,25 na ul. Drotárska cesta,
26. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parc.č.  4548/11,parc.č. 4436/7,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,19,20 na ul. Drotárska cesta,
 
Uznesenie č. 404/2010

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú schváliť predaje nehnuteľností (bod 21-26) podľa predloženého návrhu

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

27. Návrh na predaj pozemku parc.č. 767/4 na ul. Škarniclova

Uznesenie č. 405/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú schváliť predaj nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

28. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc.č. 4560 a parc.č. 4561 na ul. Šafránová

Uznesenie č. 406/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú schváliť predaj nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

29. Návrh zámeru na predaj nehnuteľnosti na ul. Dunajská , stavba súp.č. 6236 a pozemok parc.č. 8846/6  priamym predajom ,
30. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ul. Floglova , stavba súp.č. 6118 a pozemok parc.č. 3444/8 priamym predajom ,
31. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ul. Grosslingová, stavba súp.č. 6195 a pozemok parc.č. 8988/7 priamym predajom ,
32. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ul. Továrenská, stavba súp.č. 7362 a pozemok parc.č. 9036/2 priamym predajom

Uznesenie č. 407/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú schváliť zámery  predajov nehnuteľností podľa predloženého návrhu

FK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

33. Návrh na prenájom nebytových priestorov spoločnosti TERMMING, a.s

Uznesenie č. 408/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú schváliť prenájom nebytových priestorov podľa predloženého návrhu

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

34. Návrh na prenájom vnútroblokového priestoru – Blumentálska
35. Návrh na prenájom vnútroblokového  priestoru – Šancová

Uznesenie č. 409/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom konštatujú, že predložené materiály neposkytujú dostatok informácii na to, aby ich s ohľadom na efektívne  využitie majetku mestskej časti  mohli podporiť.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
               
38. Návrh na odpustenie dlhu - nebytový priestor Nám. SNP 23,
39. Návrh na odpustenie dlhu - nebytový priestor Lužická 7,
40. Návrh na odpustenie dlhu - nebytový priestor Lužická 7,
41. Návrh na odpustenie dlhu - nebytový priestor Špitálska 57 

Uznesenie č. 410/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú schváliť odpustenie dlhu podľa predloženého návrhu

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Zapísala:
Ing. Lašánová
Bratislava, 9.4. 2010

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 08.04.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL