Zasadnutie komisie zo dňa 08.06.2009

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 08.06.2009

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík
Ing.arch.Marcel Dzurilla

Prizvaní:
Ing.Zuzana Lukáčová
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. návrh navýšenia finančných prostriedkov na investičné akcie,
2. čerpanie odsúhlaseného kapitálového rozpočtu – úprava,
3. odsúhlasený projekt zjednosmernenia ulíc, spôsob publikovania pre verejnosť na pripomienkovanie,  návrhy, 
4. rozšírenie zóny spoplatneného parkovania - je požiadavka o zahrnutie ulíc, ktoré nie sú doposiaľ v tejto etape navrhnuté,
5. rôzne.
 
Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.    

1. návrh navýšenia finančných prostriedkov na investičné akcie,
S prvým bodom programu oboznámila prítomných Ing.Lukáčová.

1.1 Spomaľovací dopravný prah na Palackého ulici - 23 500 €
1.2 Spomaľovacie dopravné prahy na - Grosslingovej ulici v križovatke ulíc Klemensova,  Lazaretská a Bezručova - 130 000 €
1.3 Rekonštrukcia schodov na Vansovej ulici -15 000 € na projektovú prípravu

Uznesenie č. 48/2009:
Komisia dopravy:
- schvaľuje návrh navýšenia finančných prostriedkov na investičné akcie tak, ako boli predložené  1.1 – 1.3,
- žiada, aby pri realizácii dopravného prahu na Palackého ulici boli zachované štyri vyhradené parkovacie miesta pre školu za sebou tak, ako žiada základná škola Matky Alexie,
- odporúča, aby rokovanie s BPS Park, a.s., ohľadne zabezpečenia tejto požiadavky sa uskutočnilo prostredníctvom úradu (p.Glasa).

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. čerpanie odsúhlaseného kapitálového rozpočtu – úprava,
S druhým bodom programu oboznámila prítomných Ing.Lukáčová.

2.1 Sanácia svahu na Šulekovej ulici

Uznesenie č.49/2009:
Komisia dopravy konštatuje, že akceptuje návrh starostu  obstarať stavebné práce na celý rozsah stavby sanácie svahu na Šulekovej s použitím finančných prostriedkov kapitálového rozpočtu na roky  2009 a 2010.
Komisia dopravy berie na vedomie informáciu Ing.Lukáčovej ohľadne prípravy a realizácie dopravných stavieb na Miestnom úrade.
Zároveň žiada Ing.Lukáčovú  pripraviť presný rozpočet na verejnoprospešné stavby, čerpanie finančných prostriedkov a stav investičných akcií odsúhlasených na rok 2009.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2.2 Rekonštrukcia dopravného priestoru na ulici Nad lomom

Uznesenie č.50/2009:
Komisia dopravy vyberie vhodnú alternatívu predloženej štúdie vyhliadky do budúceho zasadnutia.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3. odsúhlasený projekt zjednosmernenia ulíc, spôsob publikovania pre verejnosť na pripomienkovanie, návrhy
S tretím bodom programu oboznámil prítomných p.Glasa.

Uznesenie č. 51/2009:
Komisia dopravy odporúča projekt zjednosmernenia ulíc uverejniť do regionálnych novín a na internetovú stránku www.staremesto.sk na pripomienkovanie verejnosti a to v období od 15.06.2009 do 06.07.2009. Zároveň odporúča o vyhodnotení pripomienok verejnosť informovať.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

4. rozšírenie zóny spoplatneného parkovania - je požiadavka o zahrnutie ulíc, ktoré nie sú doposiaľ v tejto etape navrhnuté
So štvrtým bodom programu oboznámil prítomných p.Glasa.

Uznesenie č. 52/2009:
Komisia dopravy odporúča rozšírenie zóny spoplatneného parkovania riešiť na nasledujúcom zasadnutí Komisie dopravy po preštudovaní požiadaviek.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

5. rôzne
5.1 Užívanie časti pozemku na Hrebendovej ulici,
5.2 Ulica Francúzskych partizánov - odstránenie asfaltového povrchu,

Komisia dopravy odporúča užívanie časti pozemku na Hrebendovej ulici a ulicu Francúzskych partizánov - odstránenie asfaltového povrchu  prerokovať v Komisii nakladania s majetkom, preveriť skutkový stav, prípadne zrealizovať zameranie.

5.3 Cyklistický chodník – Mlynská dolina, úsek Pri Habánskom mlyne – Patrónka - Lesopark
– projektová dokumentácia k územnému rozhodnutiu,

5.4  Trolejbusová trať – Vojenská nemocnica – Patrónka – projektová dokumentácia k územnému rozhodnutiu,

Komisia dopravy berie informácie na vedomie a nemá k nim výhrady.

5.5  Preradenie komunikácií z II.triedy do III a zverenie do správy mestskej časti,
5.6  Vyhradené parkovanie – zjednotenie podmienok.
 
Komisia dopravy žiada p.Glasu, aby požiadal Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy o preradenie  komunikácií II. triedy na uliciach Banskobystrická, Tolstého a Spojná do III.triedy a zveriť do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.
Komisia dopravy poveruje predsedkyňu požiadať Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy o zjednotenie podmienok vyhradeného parkovania.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Zuzana Lukáčová

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón:59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 08.06.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Sven ŠOVČÍK