Zasadnutie komisie zo dňa 08.06.2009

Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 8.6. 2009

Prítomní:
Ing. Peter Schmidt
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
pani Soňa Párnická
pán Pavel Gundel
Ing.arch. Ján Mackovič

Neprítomní:
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
Ing. Kamil Procházka
RNDr. Milan Cílek
pán Marek Ťapák

Program rokovania:
1. Dotácie v oblasti životného prostredia.
2. Informácia o priebehu akcií „Štiepkovanie“ a „Zber elektroodpadu“ na území mestskej časti.
3. Informácia o výrube drevín na verejných pozemkoch v rámci stavebnej činnosti mestskej časti a Generálneho investora Bratislavy.
4. Informácia o realizácii náhradnej výsadby na pozemkoch mestskej časti v rokoch 2008 a  2009.
5. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
6. Materiály do MZ.
7. Rôzne.

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Peter Schmidt.

Bod 1) Dotácie v oblasti životného prostredia

A) Správa domov s.r.o., Kafendova 4, 831 06 Bratislava 35

Správa domov s.r.o. požaduje finančné prostriedky vo výške 497 € na úpravu záhrady na Francisciho ul. č. 9, konkrétne na nákup výsadbového materiálu a náradia potrebného na výsadbu a údržbu záhrady.

Uznesenie č. 13/2009
Komisia životného prostredia schválila žiadateľovi dotáciu v celkovej požadovanej sume 497 €.

B) Eva Cvengrošová, Štefánikova 24, 811 05 Bratislava

Pani Eva Cvengrošová požaduje finančné prostriedky  vo výške 1000 € na úpravu priestoru medzi obytnými domami na Palárikovej ul. č. 7 a 9, konkrétne na nákup výsadbového materiálu, zeminy, okrasných kameňov, mulčovacej kôry, obrubníkov a trávneho koberca.

Uznesenie č. 14/2009
Komisia životného prostredia schválila žiadateľovi dotáciu vo výške 500 €.

C) OZ Inex Slovakia, Košická 37, 821 09 Bratislava

OZ Inex Slovakia požaduje finančné prostriedky vo výške 1872 € na stravu pre dobrovoľníkov spolupracujúcich na akcii „Kalvária“, na spotrebný materiál a voľnočasové aktivity tábora.

Uznesenie č. 15/2009
Komisia životného prostredia neschválila dotáciu na predložený projekt.

Bod 2) Informácia o priebehu akcií „Štiepkovanie“ a „Zber elektroodpadu“ na území mestskej časti.
Informáciu pripravila Ing. Čilliková.

Uznesenie č. 16/2009
Komisia životného prostredia berie informáciu na vedomie.

Bod 3) Informácia o výrube drevín na verejných pozemkoch v rámci stavebnej činnosti mestskej časti a Generálneho investora Bratislavy.
Informáciu pripravila Mgr. Marušincová.

Uznesenie č. 17/2009
Komisia životného prostredia berie informáciu na vedomie.

Bod 4) Informácia o realizácii náhradnej výsadby na pozemkoch mestskej časti v rokoch 2008 a 2009.
Informáciu pripravili Mgr. Marušincová a Ing. Rapoš.

Bod 5) Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Materiál sa presúva na prerokovanie na najbližšie zasadnutie komisie.

Bod 6) Materiály do zastupiteľstva.
Materiál sa presúva na prerokovanie na najbližšie zasadnutie komisie.

Bod 7) Rôzne
Na komisiu bola prizvaná Ing. Stachová – odd. verejnoprospešných prác, ktorá predniesla informáciu o pasportizácii zelene a zmluvách s dodávateľmi.

Ing. Peter Schmidt  
predseda komisie

Zapisovateľka:
Lucia Marušincová

Doručuje sa:
Ing. Peter Schmidt
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
Ing. arch. Ján Mackovič
RNDr. Milan Cílek
pani Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka
pán Marek Ťapák
pán Pavel Gundel
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 08.06.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Peter SCHMIDT
Chýbajúci poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK