Zasadnutie komisie zo dňa 08.06.2010

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny zo dňa 8. júna 2010

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

1/ Stanovisko Komisie SZR k materiálom MZ:
K bodu 4./MZ: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré  Mesto na rok 2010
K bodu 52./MZ: Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - časti IV. a V.
2/ Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej peňažnej pomoci (§6 ods.2 VZN č.5/2008)

K bodu 1/
K bodu 4/MZ: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010

Uznesenie 7/2010
Komisia SZR odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schváliť Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 podľa prílohy 1/

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržala sa: 0       

K bodu 52/MZ:
Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - časti IV. a V.

Uznesenie 8/2010
Komisia SZR odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schváliť Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - časti IV. a V. podľa návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržala sa: 1       

K bodu 2/
Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej peňažnej pomoci (§6 ods.2 VZN č.5/2008)

Uznesenie 9/2010
Komisia SZR odporúča starostovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poskytnutie mimoriadnej peňažnej pomoci na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie pre pani Ruženu Brindzákovú, bytom Murgašova 1, Bratislava, do výšky trojnásobku súm životného minima počas roka 2010.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržala sa: 0       

Stanoviská Komisie SZR k bodom 4/MZ a 52/MZ boli prednesené počas rokovania Miestneho zastupiteľstva k týmto bodom.

Príloha:
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská,
preds.komisie SZR

V Bratislave dňa 14.júna 2010
Zapísala: Ing.Mgr.J.Pagáčová

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 08.06.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ