Zasadnutie komisie zo dňa 08.07.2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny zo dňa 8. júla 2008

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

Program:
1/ Rekonštrukcia KD – klub pre občanov so zdravotným postihnutím
- úprava priestorov – bezbariérovosť
- rekonštrukcia terasy – projekt zimnej záhrady, rozpočet
- príp. úprava vnútrobloku (prepojenie na komisiu ŽP)
2/ Návrhy komisie SZR k podkladovým  materiálom PHSR
- doplňujúce návrhy – oblasť sociálnych služieb, zdravotníctva a bývania
3/ Rôzne

Začiatok rokovania: 17.15 hod.

K bodu 1/ Rekonštrukcia KD Karadžičova 1
Poslanci po obhliadke priestorov klubu dôchodcov na Karadžičovej 1 v Bratislave diskutovali s vedúcim investičného oddelenia Ing.Jánom Dinkom o možnostiach rekonštrukcie – debarierizácie vstupu a priestorov klubu, prestavbe terasy na zimnú, alt. letnú záhradu, o možnosti využívania vnútrobloku aj pre seniorov, o jeho prípadnej úprave po dohode s ostatnými vlastníkmi. Poslanci zdôraznili urgentnú potrebu rekonštrukcie priestorov WC a potrebu vybavenia klubu moderným zariadením s ohľadom na aktuálne možnosti rozpočtu.

Uznesenie 25/2008
Komisia SZR konštatuje havárijný stav priestorov WC v klube dôchodcov na Karadžičovej 1 v Bratislave a žiada prednostu Miestneho úradu o rekonštrukciu týchto priestorov a odstránenie havárie.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie 26/2008
A/ Komisia SZR žiada prednostu Miestneho úradu o oslovenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Karadžičova 1 v Bratislave vo veci rekonštrukcie a výstavby terasy pre potreby klubu dôchodcov a možnosti využívania  vnútroblokového priestoru seniormi v čase ich klubovej činnosti a možnosti spolufinancovania úpravy tohto priestoru zo strany mestskej časti. Informáciu o výsledku rokovania žiada komisia v  najkratšom možnom termíne.

B/ Komisia SZR žiada vedúceho investičného oddelenia, prostredníctvom prednostu Miestneho úradu, o spracovanie projektu rekonštrukcie terasy na krytý oddychový priestor bez vykurovania v časti objektu priľahlom ku Klubu dôchodcov Karadžičova 1, ďalej projektu debarierizácie priestorov klubu dôchodcov a tiež projektu úprav vnútroblokového priestoru s termínom predloženia v najkratšom možnom čase. Tieto požiadavky komisia SZR uplatňuje len v prípade kladného výsledku rokovaní uvedených v časti A/.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie 27/2008
Komisia SZR žiada vedúcu oddelenia sociálnych vecí, prostredníctvom prednostu Miestneho úradu, o predloženie rozpočtu na vybavenie priestorov Klubu dôchodcov Karadžičova 1 potrebným zariadením a dekoračným vybavením. Komisia SZR žiada o zabezpečenie informovanosti v najkratšom možnom termíne. 

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2/ Návrhy komisie SZR k podkladovým materiálom PHSR
Návrh priorít, opatrení, aktivít, oprávnených žiadateľov a indikátorov
Predsedníčka komisie informovala poslancov o návrhu, ktorý bol výsledkom stretnutia pracovnej skupiny s tématikou sociálnych služieb, zdravotníctva a bývania. Poslanci boli informovaní o doplňujúcich návrhoch niektorých neziskových organizácií a predsedníčky komisie v písomnej podobe. Poslanci diskutovali o návrhu priorít a opatrení, o reálnych možnostiach mestskej časti a potrebách občanov a zdôraznili potrebu konkretizovať v materiáli aktivity  realizované v pôsobnosti mestskej časti. Poslanci spripomienkovali predložený materiál.

Uznesenie 28/2008
Komisia SZR odporúča spracovateľom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ako podklad pre tvorbu priorít, opatrení, aktivít, oprávnených žiadateľov a indikátorov návrh v prílohe zápisnice, ďalej odporúča zapracovať do materiálu výstupy z komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3/ Rôzne
3.1./ Poslankyňa Mgr.B.Machajová informovala prítomných o predložení vlastného návrhu k výstavbe ZOS Dobšinského. PhDr.P.Smrek, poverený člen MR, informoval o príprave projektových prác.

Uznesenie 29/2008
Komisia SZR žiada PhDr.Petra Smreka, povereného člena Miestnej rady, o priebežnú informovanosť členov komisie o postupe prác v súvislosti s výstavbou ZOS Dobšinského. Komisia SZR opakovane žiada o stretnutie s projektantom s cieľom upresnenia účelového využitia a rozsahu poskytovaných  služieb v ZOS Dobšinského.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3.2./ Predsedníčka komisie SZR informovala členov komisie o spracovaní návrhu akčného plánu úloh v sociálnej oblasti na 2.polrok 2008 so zapracovaním aktivít realizovaných v 1.polroku. Uvedený materiál bol spracovaný v spolupráci s vedúcou oddelenia sociálnych vecí, prekonzultovaný so starostom a prednostom s víziou naplnenia priorít vyplývajúcich z volebného programu, uznesení komisie SZR a  z diskusií s poslancami. Materiál bude doručený na pripomienkovanie a doplnenie poslancom- členom komisie SZR následne. Poslanci boli informovaní aj o pripravovaných materiáloch do septembrového MZ.

3.3./ Poslanci diskutovali o plánovanej poznávacej návšteve v Banskej Bystrici za účelom oboznámenia  sa s povestným kvalitným mestským systémom sociálnych služieb. Termín návštevy bude upresnený podľa možností poslancov a Mestského úradu v Banskej Bystrici.
Následne bude upresnený aj termín zasadnutí komisií SZR v mesiacoch september až december 2008.

Ukončenie rokovania 20.15 hod.

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská,
predsedníčka komisie SZR

V Bratislave dňa 9.7.2008

Zapísala:
Mgr.Ing.Jarmila Pagáčová

Doručuje sa:
- prítomní
- členovia komisie SZR
- vedúca OSV
- prednosta Miestneho úradu
- zástupca starostu
- starosta

Príloha č. 1: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 08.07.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA