Zasadnutie komisie zo dňa 08.09.2008

Komisia verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto zasadala dňa 08.09.2008.

Prítomní:
Mgr. art. Emil Bartko
Ing. Milan Štefanec
Pavel Gundel

Ospravedlnený:
MUDr. Marek Čambal

Prizvaný:
oddelenie správnych činností – Ing. Karol Pancza

Program:
1) Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto dňa 16.9.2008.
2) Rôzne

1) Členovia Komisie pripomienkovali materiál predkladaný Vepos-om – Vyhodnotenie reštrukturalizácie organizácie Vepos s tom zmysle, že chýba analýza a porovnávať výdavky z minulým rokom nie je možné.
Návrh vecného plánu starostlivosti o zeleň a návrh vecného plánu opráv a údžby komunikácií je možné v súčasnosti brať len ako informáciu, nakoľko nie je schválený rozpočet na rok 2009.
K aktualizácii parkovacej politiky mestskej časti  na roky 2008-2012 p. Gundel mal otázku či sa budú zohľadňovať aj výnimky pri vjazde motorových vozidiel nad 3,5 t. Ing. Pancza odpovedal, že výnimky určite budú, ale budú sa posudzovať individuálne. P. Bartko odporučil ostatným členom riadne a podrobne si preštudovať návrh parkovacej politiky, nakoľko občania sa v súčasnosti sťažujú na parkovanie v mestskej časti Bratislava –Staré Mesto

Uznesenie:
Členovia komisie verejného poriadku odporúčajú, aby všetky predkladané materiály boli Miestnym zastupiteľstvom prerokované.

Hlasovanie:
všetci prítomní členovia hlasovali za

2) p. Bartko žiada zapisovateľku komisie, aby zabezpečila predvolanie majiteľa, alebo prevádzkovateľa Hostelu na Špitálskej ulici, nakoľko pri prevádzkovaní letnej terasy dochádza k veľkej hlučnosti v večerných a nočných hodinách a i keď je umiestnená vo dvore je rušený nočný pokoj.
p. Gundel inicioval možnosť zabezpečenia častejšej kontroly zo strany mestskej polície na Mariánskej ulici najmä pochôdzkovou činnosťou.
p. Bartko požiadal ,aby p. Glasa preveril možnosť obmedzenia vjazdu motoriek na Mariánsku ulicu, ako i možnosť uloženia „retarderov“ na Mariánskej a Heydukovej ulici, nakoľko ich jazda je veľmi hlučná čo ruší obyvateľov a pacientov v nemocnici na Heydukovej. Upozornil zapisovateľku komisie na chodník pri Ymke, ktorý je poškodený v miestach kde je zástavka MHD.
p. Bartko informoval členov komisie, že bude iniciovať navýšenie finančných prostriedkov pre Vepos, ktoré  by boli použité na čistenie komunikácií, ktoré sú extrémne zaťažené premávkou.

Mgr.art.Emil Bartko
predseda komisie

Zapísala:
JUDr.Soňa Kardelis
zapisovateľka komisie

Bratislava, 12.9.2008

Zápisnicu obdržia:
-Mgr.art.Emil Bartko – predseda komisie
-MUDr. Marek Čambal
-Ing. Milan Štefanec
- Pavel Gundel
- Anna Molnárová – referát organizačný
- Ing. Oliver Paradeiser – prednosta úradu

Komisia: Komisia verejného poriadku
Dátum konania: 08.09.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Pavel GUNDEL
Ing. Milan ŠTEFANEC
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.