Zasadnutie komisie zo dňa 08.09.2008

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 08.09.2008

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík

Prizvaní:
Ing.arch.Katarína Kantorová
Vladimír Glasa
Ing.Ján Dinka
Ing.Zuzana Lukáčová
Jozef Cepek

Program rokovania:
1. prerokovanie zadania pre územný plán zóny Chalupkova,
2. prerokovanie ďalších materiálov pre Miestne zastupiteľstvo,
- vyhodnotenie reštrukturalizácie organizácie VEPOS,
- návrh vecného plánu opráv a údržby komunikácií III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
- správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
- návrh aktualizácie parkovacej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
3. kontrola úloh (uznesení),
4. čerpanie kapitálového rozpočtu – investičné akcie,
5. žiadosť obyvateľov Radvanskej ulice,
6. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. prerokovanie zadania pre územný plán zóny Chalupkova,
S prvým bodom programu oboznámila prítomných Ing.arch.Katarína Kantorová

Uznesenie č.1:
Materiál bol prerokovaný, po obdržaní stanoviska Krajského stavebného úradu Komisia dopravy  odporúča materiál prerokovať na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. prerokovanie ďalších materiálov pre Miestne zastupiteľstvo,
S druhým bodom programu oboznámil prítomných pán Jozef Cepek

- vyhodnotenie reštrukturalizácie organizácie VEPOS,

Uznesenie č.2:
Komisia dopravy berie predložený materiál na vedomie a odporúča vyčleniť finančné prostriedky na čistenie komunikácií.

- návrh vecného plánu opráv a údržby komunikácií III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,

Uznesenie č.3:
Komisia dopravy odporúča zmenu návrhu uznesenia č.3 Zastupiteľstva – berie predložený materiál na vedomie.

- správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
Materiál uviedla Ing. Španková

Uznesenie č.4:
Komisia dopravy žiada preveriť bod.č.04.5.1 cestná doprava č.4 projektové dokumentácie – komunikácie vo výške 720 000.-Sk, z dôvodu nulového čerpania a žiada o zmenu rozpočtu:
- 300 000.- Sk vyčleniť na opravu križovatky v Kráľovskom údolí,
- 420 000.- Sk vyčleniť na realizáciu dopravných zariadení – zrkadiel, zábradlí a stĺpikov,

- návrh aktualizácie parkovacej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
Materiál uviedla Ing. Španková

Uznesenie č.5:
Komisia dopravy odporúča starostovi predložiť spracovaný materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto dňa 16.09.2008 len ako informáciu, následne uskutočniť verejnú diskusiu do 10.10.2008, zriadiť e-mailovú adresu na ktorú sa môžu pripomienky posielať. Po vyhodnotení a zapracovaní pripomienok predložiť materiál na schválenie na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 04.11.2008.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3. kontrola úloh (uznesení),
S tretím bodom programu oboznámil prítomných pán Vladimír Glasa

Uznesenie č.6:
Komisia dopravy odporúča zrealizovať tieto dopravné prahy:
- Kúpeľná ulica – Palackého,
- Palackého ulica – Jesenského,
- Jelenia – Palárikova – zrekonštruovať celú križovatku,
- Bohúňova - žiadosť obyvateľov - je potrebné zistiť polohu a následne odsúhlasiť umiestnenie dopravného prahu v komisii dopravy,
- Galandova – Godrova – je potrebné zvolať obhliadku do konca týždňa za účasti poslancov.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

4. čerpanie kapitálového rozpočtu – investičné akcie,
So štvrtým bodom programu oboznámil prítomných Ing.Ján Dinka.

- Královské údolie

Uznesenie č. 7:
Komisia dopravy žiada navýšenie bežného rozpočtu o 300 000.-Sk na opravu komunikácie Kráľovské údolie.

- Na Hrebienku

Uznesenie č. 8:
Komisia dopravy odporúča na ulici Na Hrebienku  riešiť chodník, vozovku a dopravné prahy spolu na základe projektovej dokumentácie, vrátane prekládky stĺpov verejného osvetlenia a zjednosmernenia ulice ( chodník bez skosených obrubníkov, aby sa zabránilo parkovaniu vozidel na chodníku). Zároveň žiada o preverenie  majetko-právnych vzťahov  v druhej časti  komunikácie – od školského dvora.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

5. žiadosť obyvateľov Radvanskej ulice,
S piatym bodom programu oboznámil prítomných pán Vladimír Glasa.

Uznesenie č.9:
Komisia dopravy berie žiadosť obyvateľov Radvanskej ulice na vedomie.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

6. rôzne.
So šiestym bodom programu  programu oboznámil prítomných pán Glasa.

Uznesenie č.10:
Komisia dopravy odporúča, aby vodorovné a zvislé dopravné značenie na komunikáciách III. a IV. triedy, vrátane údržby bolo zabezpečované prostredníctvom miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré mesto.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.arch.Katarína Kantorová, CSc.
11. Ing.Karol Pancza
12. Vladimír Glasa
13. Ing.Ján Dinka
14. Ing.Zuzana Lukáčová
15. Jozef Cepek

Vybavuje:
Ing.Zubčáková, 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 08.09.2008
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Sven ŠOVČÍK