Zasadnutie komisie zo dňa 08.09.2008

Zápisnica z rokovania Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného 8. septembra 2008 

Prítomní:
RNDr. Peter Smrek - predseda
JUDr. Marta Šteffeková – členka
Ing. Marián Procházka – člen
MUDr. Peter Osuský - člen

Neprítomný:
Ing. Martin Borguľa - člen
  
Program:
Odmeny hlavnej kontrolórke mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.
 
Mandátová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto prerokovala možnosť odmeny hlavnej  kontrolórke mestskej časti za obdobie  prvého polroka 2008.

Uznesenie č. 7/2008
Mandátová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

hlasovaním: 4 - za, 0 – proti, 0 – zdržal sa  

o d p o r ú č a

v zmysle zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa §18c  odseku 5:

miestnemu zastupiteľstvu schváliť vyplatenie  odmeny hlavnej kontrolórke mestskej časti za I. polrok 2008 vo výške 22% z mesačných  platov vyplatených za  obdobie január – marec 2008 a vyplatenie odmeny vo výške 7% z mesačných platov určených podľa  §18c odseku (1) písm.g) zákona o obecnom zriadení vyplatených za obdobie apríl – jún 2008.

Bratislava 8. septembra 2008

RNDr. Peter SMREK
predseda komisie

Komisia: Komisia mandátová
Dátum konania: 08.09.2008
Zúčastnení poslanci: MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA