Zasadnutie komisie zo dňa 08.09.2008

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 8. 9. 2008

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ing. Viliam Denko
Mgr. Sven Šovčík 

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek

Ospravedlnená:
Mgr. Bohdana Machajová

Hostia:
Ing.arch. Andrej Petrek
Ing. Pavlína Schmidtová
Ing. Mária Mozoľová
JUDr. Mária Barátiová
JUDr. Marek Šujan

Program:
Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 16.9.2008

K bodu 1)
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2008 o povinnom príspevku  na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania

Uznesenie č. 179/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  odporúčajú predložený návrh všeobecne
záväzného nariadenia schváliť.

FK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3)
Návrh na určenie úhrad za služby poskytované v detských jasliach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 180/2008
1. Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú k predloženému návrhu na rokovanie miestneho zastupiteľstva priložiť

a) podrobný rozpis doterajších výdavkov mestskej časti na detské jasle

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) kvantifikáciu dopadu predloženého návrhu na rozpočet mestskej časti

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

c) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú postupne pripraviť návrh na privatizáciu detských jaslí

FK
Prítomní: 9
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 2

MK
Prítomní: 8
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 1

2.a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú z predloženého návrhu uznesenia vypustiť bod 2.

FK
Prítomní: 9
Za: 2
Proti: 5
Zdržali sa: 2

MK
Prítomní: 8
Za: 2
Proti: 4
Zdržali sa: 2
(návrh nebol schválený) 

b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú Alt. č. 1 t.j. finančný príspevok mestskej časti vo výške 25 %

FK
Prítomní: 9
Za: 1
Proti: 1
Zdržali sa: 7

MK
Prítomní: 8
Za: 1
Proti: 1
Zdržali sa: 6
(návrh nebol schválený)
            
c) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú Alt. č. 2 t.j. finančný príspevok mestskej časti vo výške 20 %

FK
Prítomní: 9
Za: 5
Proti: 2
Zdržali sa: 2

MK
Prítomní: 8
Za: 5
Proti: 1
Zdržali sa: 2
(návrh bol schválený )

3. Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú schváliť bod 3 a bod 4 (výška úhrady za služby a stravného) predloženého návrhu uznesenia k VZN

FK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Súčasne komisie žiadajú do tabuľky dôvodovej správy doplniť informáciu o súkromných jasliach v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

K bodu 4)
Návrh na rozšírenie partnerstva a spolupráce s neziskovou organizáciou MAJÁK NÁDEJE n.o.

Uznesenie č. 181/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  odporúčajú schváliť návrh v zmysle predloženého návrhu ako formu zníženia výdavkovej časti rozpočtu mestskej časti.

FK
Prítomní: 9
Za: 7
Proti: 2
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 1

K bodu 6)
Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2008

 
Uznesenie č. 182/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predloženú správu zobrať na vedomie.

FK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 7)
Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2008 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2008

Uznesenie č. 183/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom súhlasia s predloženým návrhom na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2008.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8)
Návrh na predaj nehnuteľnosti na Novosvetskej ul.

Uznesenie č. 184/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom súhlasia s predloženým návrhom.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 9)
Návrh na predaj nehnuteľnosti Na Kalvárii

Uznesenie č. 185/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom súhlasia s predloženým návrhom.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 10)
Návrh na predaj nehnuteľnosti na Mudroňovej ulici

Uznesenie č. 186/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom súhlasia s predloženým návrhom .

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 11)
Návrh Dodatku č. 1, ktorým sa menia Pravidlá nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 187/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom súhlasia s predloženým návrhom.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 12)
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava- Staré Mesto

Uznesenie č. 188/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predložený návrh schváliť.

FK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 16)
Návrh na realizáciu projektu Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska-doplnenie

Uznesenie č. 189/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predložený návrh schváliť.
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom súhlasia s predloženým návrhom.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 17)
Vyhodnotenie reštrukturalizácie organizácie VEPOS Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2008

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom k tomu bodu uznesenie neprijali.

K bodu 18)
Návrh vecného plánu údržby zelene, ktorá je zverená mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009

Uznesenie č. 190/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúča predložený návrh neschváliť.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 19)
Návrh vecného plánu opráv a údržby komunikácií III. a IV. triedy v mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto na rok 2009

Uznesenie č. 191/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúča predložený návrh neschváliť.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Marián  Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Zapísala:
Ing. Lašánová

Bratislava, 9.9.2008

Rozdeľovník: 
1. Anna Molnárová – ref.organizačný
2. Ing. Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Lenka Katonová – zapisovateľ
4. Ing. Oliver Paradeiser – prednosta
5. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
6. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
7. členovia komisie finančnej
8. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 08.09.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ