Zasadnutie komisie zo dňa 08.09.2009

Zápisnica z rokovania Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, konaného 8. septembra 2009

Prítomní:
RNDr. Peter Smrek  - predseda
JUDr. Marta Šteffeková – členka
Ing. Marián Procházka – člen
Ing. Martin Borguľa - člen

Neprítomný, ospravedlnený: MUDr. Peter Osuský - člen
 
Program:
1. Odmeny starostovi mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.
2. Rôzne.
 
K bodu 1:
Mandátová komisia sa zaoberala možnosťami poskytnutia odmeny starostovi mestskej časti za prvý polrok 2009. Podľa §5 odsek (1) zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov starostovi možno poskytovať odmeny  s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do 50% súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje.

Uznesenie č. 4/2009
Mandátová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
hlasovaním:   3 - za, 1 – proti, 0 – zdržal sa,  
o d p o r ú č a
miestnemu zastupiteľstvu schváliť odmenu starostovi mestskej časti Bratislava – Staré Mesto vo výške 45% zo súčtu vyplatených platov za prvý polrok 2009.

K bodu 2:
Mandátová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto prerokovala možnosť odmeny hlavnej  kontrolórke mestskej časti za obdobie  prvého polroka 2009.

Uznesenie č. 5/2009
Mandátová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
hlasovaním:   3 - za,  1 – proti, 0 – zdržal sa,
o d p o r ú č a
v zmysle zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa §18c  odseku 5:
miestnemu zastupiteľstvu schváliť vyplatenie  odmeny hlavnej kontrolórke mestskej časti za prvý polrok 2009 vo výške 15% z mesačných platov určených podľa  §18c odseku (1) písm.g) zákona o obecnom zriadení a vyplatených za  obdobie január – marec 2009 a vyplatenie odmeny vo výške 13,5% z mesačných platov určených podľa  §18c odseku (1) písm.g) zákona o obecnom zriadení vyplatených za obdobie apríl – jún 2009.

Bratislava 8. septembra 2009

RNDr. Peter SMREK
predseda komisie

Komisia: Komisia mandátová
Dátum konania: 08.09.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.