Zasadnutie komisie zo dňa 08.09.2009

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 8. 9. 2009

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Bc.Gabriela Vyhnáliková

Ospravedlnený:
Mgr. Sven Šovčík

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek
Mgr.Ondrej Dostál
Ing. Martin Borguľa

Hostia:
Ing. Mária Mozolová
JUDr. Marek Šujan
Ing. Paulína Schmidtová

Program:
1) Návrh úpravy vnútorných predpisov v nadväznosti na novelu zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
2) Rôzne

K bodu 1) Návrh úpravy vnútorných predpisov v nadväznosti na novelu zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

a) Úprava Smernice mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní verejných obchodných súťaží

Uznesenie č. 322/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom
1. žiadajú prednostu úradu predložiť na zasadnutie komisie zoznam regionálnej tlače s uvedením periodicity a nákladov na inzerciu

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. navrhujú do pripravovanej úpravy smernice doplniť „že o výbere regionálnej tlače“ rozhodne súťažná komisia, ktorú tvorí spoločné zasadnutie komisie finančnej a komisie nakladania s majetkom

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Návrh na zrušenie Dražobného poriadku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 323/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu zrušiť Dražobný poriadok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (schválený uznesením miestneho zastupiteľstva  č. 60/1993, doplnený uznesením č. 97/1993).

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

c) Návrh na zrušenie cenovej mapy pre prevod vlastníctva nebytových priestorov

Uznesenie č. 324/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu zrušiť cenovú mapu schválenú uznesením miestneho zastupiteľstva č. 226/1996 v znení neskorších zmien a doplnkov

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2) Rôzne
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom v rôznom  diskutovali o priebehu opráv,
rekonštrukcií ale najmä výmeny okien v budovách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
Z diskusie vyplynuli kritické závery na výber dodávateľskej firmy a nadväzne bolo prijaté

Uznesenie č. 325/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu miestneho úradu  dôsledne uplatniť sankciu vyplývajúcu zo zmluvy uzatvorenej s dodávateľom na výmenu okien najmä z hľadiska dodržania dohodnutých termínov.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián  Procházka
predseda finančnej komisie

Bratislava, 9.9.2009

Zapísala: Ing. Lašánová

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 08.09.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.