Zasadnutie komisie zo dňa 08.09.2010

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 2010-09-08
Zúčastnení poslanci: Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA