Zasadnutie komisie zo dňa 08.10.2007

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 08.10.2007

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.Milan Štefanec

Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík

Prizvaní:
Ing.arch.Andrej Petrek
Ing.Karol Pancza
Ing.Ján Dinka
Jozef Cepek
Vladimír Hudec
Mgr.Ivana Hacajová
 
Program rokovania:
1. priebežné hodnotenie kapitálového rozpočtu na komunikácie,
2. informácia o projekte „mobil parking“,
3. informácia o rozpracovanosti všeobecne záväzných nariadení, ktoré budú predložené na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
4. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. priebežné hodnotenie kapitálového rozpočtu na komunikácie,
S prvým bodom programu oboznámil prítomných zástupca Veposu pán Hudec.
Pán riaditeľ Veposu upozornil na nutnosť rekonštrukcie vpustí, ktoré sú v zlom technickom stave a zároveň navrhuje, aby sa urobil plán opráv a údržby komunikácií, podľa ktorého by sa postupovalo.
                 
Uznesenie:
Komisia dopravy odporúča pokračovať v začatých rekonštrukciách komunikácií na uliciach Sokolská, Tvarožková a Partizánska a o ďalšom použití finančných prostriedkov rozhodne na ďalších zasadnutiach Komisie dopravy. Materiál pripravený na zasadnutie miestneho zastupiteľstva bude potrebné odsúhlasiť na nasledovnom zasadnutí Komisie dopravy.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. informácia o projekte „mobil parking“,
S druhým bodom programu oboznámila prítomných Mgr.Hacajová.
Predpokladaný termín zavedenia projektu je december, mediálna kampaň bude v podobe letákov a DVD. Zmluva so spoločnosťou MPay, spol.s r.o. končí v januári. Treba doriešiť vzťahy medzi MČ BA-SM, spoločnosťou Mpay, spol.s r.o.,, BPS, spol.s r.o., a s mestskou políciou.

Uznesenie:
Komisia dopravy berie informáciu na vedomie.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. informácia o rozpracovanosti všeobecne záväzných nariadení, ktoré budú predložené na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
S tretím bodom programu oboznámil prítomných Ing. Pancza.
- všeobecne záväzné nariadenie č.3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením – je potrebné pripraviť nový návrh,
- všeobecne záväzné nariadenie č.9/2004 o pešej zóne – navrhuje sa znížiť hmotnosť z 5 na 3,5 tony, Židovská, Mikulášska, Beblavého – voľný pohyb, zásobovanie od 9,00 do 6,00 hod. s povolením, exteriérové sedenie môže mať len ten, kto má reštauráciu s obsluhou, na promenáde na Hviezdoslavovom námestí exteriérové sedenie nemôže byť, exteriérové  sedenia na Michalskej a Ventúrskej ulici môžu byť umiestnené len na vymedzených plochách – chodník 1,75 m a vozovka 3,50 m, 
- návrh všeobecne záväzného nariadenia o požiadavkách na odstavné a parkovacie plochy - tento materiál nebol na rokovaní Komisie dopravy predložený,
- návrh časového harmonogramu na realizáciu parkovacej politiky – materiál pripraviť do 22.10.2007.

Uznesenie:
Komisia dopravy odporúča jednotlivé materiály poslať chýbajúcim členom komisie, na ďalšom zasadnutí Komisie dopravy ich opätovne prerokuje.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. rôzne
- všeobene záväzné nariadenie, ktorým sa zakazuje používanie a predaj alkoholických nápojov na verejnom priestranstve a na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
Komisia dopravy odporúča materiál a prerokovať na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

- Hrebendova ulica – v úseku od Slávičieho údolia po koniec strmého úseku, Magistrát zamietol žiadosť o vyčlenenie komunikácie na Hrebendovej ulici zo siete miestnych komunikácií, preto je potrebné komunikáciu  zrekonštruovať v súlade s STN 73 61 10,
Komisia dopravy odporúča spracovať projekt rekonštrukcie komunikácie na  Hrebendovej ulici v potrebnom úseku v dĺžke asi 90 m,  bez inžinierskych sietí.

- Sanácia svahu Šulekova ulica  –  v dôsledku  zlého odvodnenia svahu je potrebné staticky sanovať svah vrátane  súvisiacich inžinierskych sietí,
Komisia dopravy žiada Ing.Dinku, aby na ďalšie zasadnutie Komisie dopravy pripravil informáciu a stave projektových prác na tejto komunikácii.

- prerokovanie žiadostí na predaj  zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10000,-Sk,
Komisia dopravy odporúča starostovi v spolupráci s Bratislavskou parkovacou službou, spol.s r.o., pripraviť zoznam žiadateľov, ktorí majú prenajaté parkovacie miesta s termínom ukončenia zmlúv a zároveň žiada, aby zmluvy ďalej predlžované neboli. Formulovanie podmienok novej parkovacej politiky je potrebné pripraviť v novembri na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, aby v decembri mohlo byť pripravené nové všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach státia v zóne s dopravným.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0                                                                                 

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Vybavuje:
Ing.Zubčáková, 59246 291

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10.Ing.Karol Pancza
11.Ing.Ján Dinka
12.Jozef Cepek
13.Vladimír Hudec
14.Mgr.Ivana Hacajová
15.Vladimír Glasa

Príloha k zápisnici komisie dopravy z 08.10.2007 - Prerokované opakované žiadosti na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za úhradu 10 000. – Sk

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 08.10.2007
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK