Zasadnutie komisie zo dňa 08.10.2007

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo  8. októbra 2007

Prítomní:
Mgr. Helga Jančovičová, PhD.
Mgr.Art. Emil Bartko
Jaroslav Ježek
MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ing. Jana Španková
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Neprítomní:
Ing. Peter Bokes, PhD. – ospravedlnený
Ing. Peter Schmidt – ospravedlnený
Ing. Dušan Franců

Hostia:
RNDr. Peter Smrek, uvoľnený člen miestnej rady
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva
Ing. Ján Dinka, vedúci investičného oddelenia

Program:
1. Otvorenie – Mgr. Jančovičová 
2. Aktuálny stav opráv a havárií v školách a školských zariadeniach  - Ing. Ján Dinka
3. Prerokovanie materiálov do MZ
- Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na rok 2007
- Informácia o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2006/2007
- Návrh Koncepcie optimalizácie rozmiestnenia školských zariadení a zariadení sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na základe posúdenia trendov demografického vývoja (uzn. č. 66/2007)
4. Revitalizácia školských dvorov MŠ Malá a ZŠ Dr. M. Hodžu s MŠ Škarniclova 1 (Podjavorinská ul.) – Mgr. Gábor
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Zakončenie

Priebeh rokovania:

1. Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Jančovičová, PhD. Predniesla návrh na zmenu poradia programu z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti niektorých členov komisie. Návrh bol  prijatý a program schválený.

2. Prerokovanie materiálov do MZ
a) Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií:
Názov predkladateľa: Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK, L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Názov projektu: Športujem a nemám čas vymýšľať
Cieľ: Zmysluplné trávenie voľného času detí s využitím športu – plávanie
Cieľová skupina: 11 – 15-ročné deti (80% detí zo Starého Mesta)
Stručná charakteristika: Zdravotným, rekreačným, športovým plávaním vypĺňať cielene voľný čas detí a mládeže (3x do týždňa plávanie).
Finančné prostriedky budú využité na prenájom plavárne a organizovanie súťaží
Celkové náklady: 56 000,- Sk
Výška požadovanej dotácie: 20 000,- Sk
Výška schválenej dotácie: 20 000,- Sk

Názov predkladateľa: Kultúrne a vzdelávacie centrum ISTER, Lazaretská 33, 811 09  Bratislava
Názov projektu: Športuj a objav svoj talent
Cieľ: Zmysluplné využívanie voľného času, predchádzanie asociálnemu správaniu detí a mládeže
Cieľová skupina: 9 – 15-ročné deti, mládež 16 – 26- roční (80% zo Starého Mesta)
Stručná charakteristika: Realizovať aktivity v detskom klube Ister - rozvíjať umelecké schopnosti v oblasti dramatického, výtvarného a modelárskeho umenia; realizovať pravidelné športové aktivity (turistika, tenis) pre deti a mládež, ktoré si to vzhľadom na sociálne pomery nemôžu dovoliť.
Celkové náklady: 22 800,- Sk
Výška požadovanej dotácie: 15 000,- Sk 
Výška schválenej dotácie: 15 000,- Sk

Komisia na základe prehodnotenia predložených projektov z apríla 2007 (k schválenej dotácii) navrhuje navŕšenie ďalších finančných prostriedkov takto:

OZ Mudroňova – Staromestská liga – 10 000,- Sk;
Rada rodičov OZ Gymnázium Grösslingová – 20. ročník OH na Gy Grösslingová – 5 000,- Sk;
OZ TJ Sokol – Majstrovstvá Bratislavy v modernej gymnastike – 5 000,- Sk;

Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Komisia vzdelávania, mládeže a športu jednomyseľne schválila návrh na dotáciu finančných prostriedkov v uvedenej výške.

b) Návrh Koncepcie optimalizácie rozmiestnenia školských zariadení a zariadení sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na základe posúdenia trendov demografického vývoja - RNDr. Smrek
- materiál stiahnuť z rokovania – dopracovať a predložiť  do MZ
- vyjadrenia členov komisie k materiálu - pozitíva (aktuálnosť štatistických údajov), negatíva (rozpor medzi názvom a obsahom)

Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Komisia vzdelávania, mládeže a športu  schválila stiahnutie materiálu z rokovania MZ (október) a jeho dopracovanie v zmysle názvu.

c) Informácia o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2006/2007 - Mgr. Gábor
- byty v školách prevzaté po predchádzajúcom zriaďovateľovi (OÚ) – MŠ Šulekova  (p. Balogh) – nevyhovujúci stav (parkovanie áut v areáli, pohyb cudzích ľudí, znečisťovanie areálu, ...)

Komisia vzdelávania, mládeže a športu  predložený materiál vzala na vedomie a žiada  riešiť situáciu na MŠ Šulekova – Ing. Hakošová.

3. Revitalizácia školských dvorov MŠ Malá a ZŠ Dr. M. Hodžu s MŠ Škarniclova 1 (Podjavorinská ul.) –  Mgr. Gábor
- vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania – 10. 10. 2007

Komisia vzdelávania, mládeže a športu  vzala na vedomie túto informáciu.

4. Aktuálny stav opráv a havárií v školách a školských zariadeniach  - Ing. Ján Dinka
- strecha ZŠ Vazovova - dokončuje sa, elektroinštalácia – dokončené prízemie ;  
- strecha MŠ Šulekova - najnutnejšia oprava strechy – november 2007, šikmá strecha – na jar 2008
- strecha MŠ Kuzmányho – prebieha oprava

Komisia vzdelávania, mládeže a športu vzala na vedomie informáciu. Vyjadrila požiadavky:
a) pokračovať podľa poradovníka naliehavosti opráv (ktorý  odhlasovala na svojom zasadnutí dňa 11. apríla 2007)
b) pripravovať projektovú dokumentáciu v predstihu opráv – Ing. Dinka
Poradovník:
1. ZŠ Vazovova*
2. MŠ Kuzmányho*
3. MŠ Myjavská
4. MŠ Šulekova
5. ZŠ Škarniclova
6. ZŠ Jesenského*
7. MŠ Timravina
8. ZŠ Dubová
9. ZŠ Hlboká
10.MŠ Gorazdova
* Školy a školské zariadenia, kde sa realizovali alebo sa v súčasnosti realizujú opravy.

5. Rôzne:
a) v rozpočte vymedziť celkový objem kapitálových finančných prostriedkov na školstvo (nie na jednotlivé školy a školské zariadenia – operatívnejší postup opráv ako doteraz
b) poskytnutie informácií o vrátení objektu bývalej Základnej školy na Lazaretskej ulici do vlastníctva hl. mesta SR Bratislavy (uznesenie č. 16/2007)

Komisia vzdelávania, mládeže a športu vyjadrila požiadavky vyplývajúce z bodu:
a) V rozpočte kapitálových výdavkov na rok 2008 prideliť školstvu celkový objem finančných prostriedkov
b) podať informáciu o vrátení objektu bývalej ZŠ Lazaretská do vlastníctva hl. m. SR Bratislavy - prednosta

6. Diskusia - aktuálne s prerokovávaním jednotlivých bodov
7. Zakončenie – Mgr. Jančovičová, PhD.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD., v. r.
predsedníčka

PaedDr. Soňa Budincová
zapisovateľka

Na vedomie:
Predseda a členovia KVMaŠ
Ing. Oliver Paradeiser, prednosta MÚ
RNDr. Peter Smrek, poverený člen MR
Anna Molnárová

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 08.10.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Chýbajúci poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Peter Bokes, PhD.