Zasadnutie komisie zo dňa 08.10.2008

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 08.10.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
Marek ŤAPÁK