Zasadnutie komisie zo dňa 08.10.2008

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo 8. októbra 2008 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava

Prítomní:
Mgr. Helga Jančovičová
Ing. Peter Schmidt
Mgr. art. Emil Bartko
Ing. Jana Španková
MUDr. Peter Osuský, CSc

Ospravedlnení:
Ing. Dušan Franců
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
Jaroslav Ježek

Hostia:
RNDr. Peter Smrek, poverený člen miestnej rady
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva
Ing. Mária Mrázová z  investičného oddelenia (v zastúpení Ing J. Dinku)
  
Program:
1. Otvorenie
2. Projekt MŠ Šulekova – žiadosť o dotáciu  
3. Stav čerpania finančných prostriedkov v kapitálovej časti rozpočtu na rok 2008
4. Prerokovanie materiálu Informácie o sieti škôl a školských zariadení v  šk. r. 2008/2009
5. Návrh priorít PHSR mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  pre školstvo
6. Diskusia
7. Zakončenie
 
Priebeh rokovania:

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Helga Jančovičová, PhD., prítomní schválili program.

K bodu 2:
Riaditeľka MŠ Šulekova p. Radakovičová predložila žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 35 000 Sk (1 161,79 €) na projekt „Máme radi pohyb“, ktorý predstavila prítomným členom.

Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu schválila požadované finančné prostriedky na projekt. 

K bodu 3:
Ing. Mrázová uskutočnila rekapituláciu plánovaných investičných zámerov:

Oplotenie ihriska
MŠ Karadžičova 
ukončené

Rekonštr. elektroinštal.
ZŠ Vazovova 
ukončené

Rekonštrukcia ÚK
MŠ Búdková 
kúrenie funguje (bez kolaudácie)

Vytvorenie nového vstupu do MŠ Búdková 
vybavuje sa stavebné povolenie

Nadstavba a úprava
MŠ Šulekova - PD 
príprava

Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie  na
ZŠ Jesenského 
ukončené

Rekonštr. strechy
ZŠ Dubová 
ukončené 

Rekonštrukcia umyvárne na
MŠ Timravina 
ukončené
 
GO strechy na ZŠ Mudroňova  
príprava

Postup prác pri MŠ Javorinská
investícia mešká s ukončením

Uznesenie:
Komisia žiada preveriť pripravované čiastočné riešenie (navrhovaná oprava) strechy na ZŠ Mudroňova Zodpovedný: RNDr. Smrek; Termín: ihneď

Komisia žiada predložiť vypracovaný režim prevádzky areálu materskej školy MŠ Javorinská 9 v čase po ukončení dennej prevádzky i počas sobôt a nedieľ  (prevádzkový poriadok) Zodpovedný: investičné oddelenie a riaditeľka MŠ; Termín: mesiac po uvedení do prevádzky MŠ   

K bodu 4:
Mgr. Gábor oboznámil prítomných s materiálom do zastupiteľstva „Informácie o sieti škôl a školských zariadení v šk. r. 2008/2009.

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu vzala informáciu na vedomie.

K bodu 5:
Mgr. Gábor predložil návrh priorít školstva v PHSR mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  na roky 2009 – 2011. Predsedníčka vyzvala členov komisie, aby materiál preštudovali a pripomienkovali.

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu žiada o zaslanie materiálu poslancom komisie v elektronickej podobe. Zodpovedný Mgr. Gábor; Termín: 09. 10. 2008
Pripomienky, návrhy, podnety žiadame zaslať na budincova@staremesto.sk do 17. 10. 2008

K bodu 6:
Ing. Španková – majetkovo-právne vysporiadanie MŠ Myjavská – vo vybavovaní v spolupráci vedúcej majetkového oddelenia Ing. Mozolovej a Magistrátu hl. mesta Bratislavy
Mgr. Jančovičová – z hľadiska bezpečnosti detí a žiakov - vnútroareálový chodník v ZŠ Mudroňova a úprava premávky cesty Na Hrebienku (zjednosmerniť) – v štádiu riešenia
RNDr. Smrek – dvor MŠ Tabaková –  ochota a ústretovosť zo strany majiteľov parcely, pripravené rokovanie
Ing. Schmidt – iniciatívne sledovanie výziev zo strany riaditeľov škôl – www.strukturalnefondy.sk
 
K bodu 7:
Prerokovaním uvedených bodov  sa zasadnutie Komisie vzdelávania, mládeže a športu skončilo.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD. v.r.
predsedníčka komisie

PaedDr. Soňa Budincová
zapisovateľka

V Bratislave 09. 10. 2008

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 08.10.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA