Zasadnutie komisie zo dňa 08.11.2007

KOMISIA KULTÚRY
Z ROKOVANIA KOMISIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA zo dňa 8. novembra 2007

Prítomní:
predseda:
Mgr. Sven Šovčík

členovia:
Mgr. Art. Emil Bartko
Jaroslav Ježek
Ing. Dušan Franců
Marek Ťapák

Neprítomní:
MUDr. Halka Ležovičová – ospravedlnená
PhDr. Štefan Holčík– ospravedlnený
Mgr. Miroslava Babčanová

Prizvaní:
Mgr. Richard Gregor - vedúci oddelenia kultúry
PhDr. Judita Kopáčková – riaditeľka Staromestskej knižnice
Ing. Karol Pancza – vedúci oddelenia správnych činností

Program:
1) VZN o voľných pouličních aktivitách – protest prokurátora 
2) Návrh Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na obdobie 2008-2010
3) Návrh koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2008 – 2010
4) Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti
5) Rôzne

K bodu 1)

1/1 Predseda komisie kultúry otvoril rokovanie komisie a vyzval vedúceho oddelenia správnych činností, aby uviedol materiál VZN o voľných pouličných aktivitách.

Uznesenie č.29

Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva po prerokovaní návrhu  odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto čiastočne vyhovieť protestu prokurátora, navrhovanej novelizácie VZN č. 7/2007 v bode 15 nevypustiť slovo „komunizmus“, ale nahradiť ho formuláciou zo zákona o nespravodlivosti komunistického režimu. Zvyšných 22 bodov navrhuje schváliť.

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Neprítomní: 3

K bodu 2)

Predseda komisie predložil na prerokovanie Koncepciu kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2008-2010.

Uznesenie č. 30

Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva po prerokovaní návrhu berie na vedomie Koncepciu kultúrnej politiky Bratislava - Staré Mesto na roky 2008 - 2010 a žiada vedúceho oddelenia kultúry do 19.11.2007 dopracovať materiál v zmysle pripomienok.

a) berieme na vedomie materiál koncepcie kultúrnej politiky
b) žiadame predložiť pripomienky všetkých členov komisie a zapracovať ich do materiálu
c) predložiť návrh realizácie zmeny organizačnej štruktúry oddelenia kultúry.

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Neprítomní: 3

K bodu 3)

Uznesenie č. 31

Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva po prerokovaní návrhu Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2008 – 2010 odporúča riaditeľke Staromestskej knižnice PhDr. Judite Kopáčikovej dopracovať do 19.11.2007 materiál v zmysle pripomienok

a) berie na vedomie Koncepciu Staromestskej knižnice na roky 2008 - 2010
b) žiada riaditeľku v rámci koncepcie vyšpecifikovať ciele a ciele priorizovať a v tomto zmysle prepracovať koncepciu do najbližšieho zasadnutia komisie

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Neprítomní: 3

K bodu 4)

Rokovania o tomto bode bolo presunuté na niektorú z najbližších komisií

K bodu 5)

Predseda komisie predniesol návrh vedúceho oddelenia kultúry na zriadenie Galérie Cypriána Majerníka v priestoroch Zichyho paláca.

Uznesenie č. 32

Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva schvaľuje návrh na zriadenie Galérie Cypriána Majerníka v priestoroch Zichyho paláca.

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Neprítomní: 3

Mgr. Sven Šovčík
predseda komisie kultúry

Alena Nitschneiderová
zapisovateľka komisie kultúry
v.z. Viera Brúderová

Rozdeľovník:
Ing. Oliver Paradeiser, prednosta miestneho úradu
Hana Molnárová, organizačné oddelenie

členovia komisie kultúry:
Mgr. SVEN ŠOVČÍK
Mgr. Art. Emil BARTKO
Jaroslav JEŽEK
Marek ŤAPÁK
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 08.11.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Marek ŤAPÁK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ