Zasadnutie komisie zo dňa 08.12.2008

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto záznam  6/2008, z 8.12. 2008 ,16.00 h, zasadačka č.144

Prítomní:
Mgr. Sven Šovčík
Mgr. Art. Emil Bartko
PhDr. Štefan Holčík
Mgr. Božena Marienková
Jaroslav Ježek
MUDr. Halka Ležovičová
 
Ospravedlnená:
Mgr. Miroslava Babčanová

Neprítomní:
Marek Ťapák
Ing. Dušan Franců

Prizvaný:
Mgr. Richard  Gregor, vedúci oddelenia kultúry
(v prílohe prezenčná listina)

Program:
1) Prerokovanie Informácie o činnosti oddelenia kultúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto.

Predseda komisie kultúry Mgr. Sven Šovčík otvoril mimoriadne zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Staré Mesto  a navrhol program: Prerokovanie materiálu“ Informácia o činnosti oddelenia kultúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto“, ktorý má byť predložený na druhý deň t. j. 9. 12. 2008 na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto. Požiadal  vedúceho oddelenia kultúry Mgr. Richarda Gregora, aby informoval členov komisie o predkladanom materiáli.

Prítomní členovia komisie kultúry n e s ú h l a s i l i  s navrhovaným programom rokovania komisie z toho dôvodu, že dodatočne pripravený materiál do miestneho zastupiteľstva „ Informácie o činnosti oddelenia kultúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto“ im nebol predložený v písomnej podobe včas a každý materiál, predkladaný do zastupiteľstva, si  vyžaduje  dostatočný čas na preštudovanie. Mgr. Richard Gregor, vedúci oddelenia kultúry, vysvetlil, že z objektívnych dôvodov nemohol uvedený materiál včas písomne spracovať.

Členovia komisie kultúry rozhodli odporučiť prerokovanie materiálu až na nasledujúcom zastupiteľstve.

Hlasovanie
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnená: 1
Neprítomní: 2

K bodu 1
Prerokovanie Informácie o činnosti oddelenia kultúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto.

Uznesenie č. 13/2008
Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Bratislava - Staré Mesto neprerokovávať na zajtrajšom rokovaní, t. j. 9. 12. 2008,  dodatočne zaradený bod 5a „ Informácia o činnosti oddelenia kultúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto“ a  ž i a d a   starostu  mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z a r a d i ť  na februárové zastupiteľstvo„Vyhodnotenie implementácie  Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2008 -2010“

Hlasovanie
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnená: 1
Neprítomní: 2

Uznesenie č. 14/2008
Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto ž i a d a  prednostu Miestneho úradu Bratislava - Staré Mesto z a b e z  p e č i ť  na januárové rokovanie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava - Staré Mesto predloženie písomnej informácie o činnosti oddelenia kultúry za rok 2008 a vyhodnotenie  „Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava- Staré Mesto na roky 2008 – 2010“.

Hlasovanie
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnená: 1
Neprítomní: 2

Rokovanie komisie kultúry ukončil  Mgr. Sven Šovčík a poďakoval za účasť členom komisie a  prizvanému vedúcemu oddelenia kultúry.

Mgr. Sven Šovčík
predseda komisie kultúry

Rozdeľovník:
Ing. Oliver Paradeiser, prednosta miestneho úradu
Hana Molnárová, organizačné oddelenie
Mgr. Richard  Gregor, vedúci oddelenia kultúry
členovia komisie kultúry:
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Art. Emil BARTKO
Jaroslav JEŽEK
Marek ŤAPÁK
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Božena  MARIENKOVÁ
PhDr. Štefan Holčík

Zapísala: 08.12. 2008
Alena Nitschneiderová
zapisovateľka komisie kultúry

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 08.12.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Marek ŤAPÁK