Zasadnutie komisie zo dňa 09.02.2009

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 09.02.2009

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.arch.Andrej Petrek
RNDr.Milan Cílek
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. Kontrola uznesení
2. Projekty zjednosmernení ulíc: p.Glasa
3. Stav príprav zadaných projektov – kapitálové výdavky: Ing.Dinka
4. Rôzne.
 
Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková. Vzhľadom na to, že zasadnutia Komisie dopravy sa zúčastnil pán starosta potom, čo sa zúčastnil rokovania s BPS PARK, spol.s r.o. za účasti primátora a prvého námestníka hlavného mesta SR Bratislavy, bol program zasadnutia Komisie dopravy doplnený o informáciu z tohto rokovania.    

I.

Pán starosta oboznámil prítomných s výsledkom rokovania:

I. etapa – BPS PARK, spol s r.o. môže predávať rezidentské parkovacie karty za 50 €, vrátane DPH, pričom na druhé auto je 50% zľava pre súkromnú osobu na domácnosť. Vzhľadom na to, že neexistuje databáza domácností, žiadateľ musí požiadať miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, pričom úrad zváži či je možné vydať kartu.

II. etapa – odstraňovanie stĺpikov, harmonogram redukcie predloží BPS PARK, spol.s r.o. v spolupráci s odťahovacou službou ASTER.

RNDr. Cílek dá informáciu  o výsledkoch rokovania do operatívnej porady Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, zároveň oboznámil prítomných o príprave projektu zjednosmernenia ulíc. Odporúča zmapovať na komunikáciách III. a IV. triedy  chodníky širšie ako 1,5 m.

Mgr.Šovčík oboznámil prítomných, že Nájomná zmluva č.72/05 z 21.09.2005 medzi Veposom a BPS PARK, spol.s r.o. je neplatná a bola podaná žaloba na Okresný súd  BA.
 
Uznesenie č. 8/2009:
Komisia dopravy súhlasí s pokračovaním rokovaní starostu s BPS PARK, spol.s r.o.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: 1

Uznesenie č.9/2009
Komisia dopravy odporúča, aby starosta presadzoval rezidenčné parkovacie karty pre všetkých obyvateľov starého mesta, tak ako to schválilo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Staré mesto v parkovacej politike.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 4
Proti: 1
Zdržal sa: 2 

II.

Bodmi programu 1 a 3 sa Komisia dopravy bude zaoberať na ďalšom zasadnutí.

III.

Projekty zjednosmernení ulíc

Na rokovanie Komisie dopravy p.Glasa predložil projekt Zóny B.

Uznesenie č.10/2009
Komisia dopravy žiada referát dopravy zaslať v elektronickej podobe predložený projekt zóny B, aby sa po preštudovaní tohto materiálu mohla k nemu vyjadriť.
Termín: ihneď
Zodpovedný: p.Glasa

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0

IV: 

Rôzne:
- dopravná situácia na ulici Pilárikova

Komisia dopravy žiada p.Glasu preveriť možnosť vrátenia dopravnej zmeny na ulici Pilárikova do pôvodného stavu (obojsmerná časť medzi Zochovou a Kozou ulicou), vzhľadom na to, že táto zmena nebola prerokovaná v Komisii dopravy a členom Komisie dopravy prichádzajú od občanov sťažnosti na túto zmenu.
Termín: najbližšie zasadnutie Komisie dopravy
Zodpovedný: p.Glasa

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. RNDr.Milan Cílek
11. Ing.Karol Pancza
12. Vladimír Glasa

Vybavuje:
Ing.Zubčáková
telefón:59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 09.02.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK