Zasadnutie komisie zo dňa 09.03.2009

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 09.03.2009

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík

Prizvaní:
Ing.arch.Andrej Petrek
Karol Pancza
Vladimír Hudec
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. materiály na rokovanie Miestneho zastupiteľstva:
bod č.3 - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré
mesto č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto č.9/2004 o pešej zóne v znení neskorších zmien
a doplnkov ( Ing. Pancza),
bod č.22 - Vyhodnotenie plánu opráv a údržby miestnych komunikácií III. a IV.
triedy za rok 2008 (p.Hudec),
2. informácia o rokovaniach s BPS Park a.s.,
3. investičné akcie - pokračovanie:  návrh riešenia ulice Nad Lomom – Ing. Dinka,
4. návrh riešenia parkovania v okolí Hviezdoslavovho nám. - materiál bol zaslaný e-mailom,
5. informácia o zmene dopravného značenia na Pilárikovej ulici - p. Glasa,
6. rôzne.
 
Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.    

1. materiály na rokovanie Miestneho zastupiteľstva:

bod č.22 - Vyhodnotenie plánu opráv a údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy za rok 2008

S materiálom č.22 oboznámil prítomných p.Hudec

Uznesenie č. 17/2009:
Komisia dopravy prerokovala materiál a odporúča na rokovaní Miestneho zastupiteľstva materiál zobrať na vedomie. Žiada o urýchlené riešenie havarijného stavu komunikácie na Strakovej ulici z kapitálového rozpočtu. Zároveň žiada o zvýšenie rozpočtu na opravu a údržbu komunikácií a kanalizačných vpustí.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

bod č.3 - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré mesto č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.9/2004 o pešej zóne v znení neskorších zmien a doplnkov

S materiálom č.3 oboznámil prítomných Ing. Pancza.

Uznesenie č. 18/2009:
Komisia dopravy prerokovala návrh poslanca Mgr.Števčíka  a žiada do všeobecne záväzného nariadenia doplniť v § 2 nový odsek:
„ (10) Na území pešej zóny uvedenej v § 1 písm.a), b), c) s vjazdom a výjazdom cez Strakovu a Františkánsku ulicu nie je možné budovať parkovacie a garážové miesta“.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. informácia o rokovaniach s BPS Park a.s.,

S druhým bodom programu oboznámila prítomných Ing.Španková

Uznesenie č. 19/2009:
Komisia dopravy žiada starostu na rokovaní s BPS Park, a.s.,:
- dohodnúť spôsob prideľovania vyhradených parkovacích kariet pre ZŤP na evidenčné čísla vozidla, 
- rokovať o zrušení parkovacích miest na Františkánskej ulici,
- dohodnúť, aby neobnovené vyhradené parkovacie miesta („ vyhradzovacia zľavnená parkovacia karta“ ) v blízkosti pešej zóny boli zmenené na „O“ vyhradené parkovacie miesta pre obyvateľov pešej zóny.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: 0 

3. investičné akcie - pokračovanie:  návrh riešenia ulice Nad Lomom – Ing. Dinka,

Materiál bude prerokovaný na ďalšom zasadnutí Komisie dopravy.

4. návrh riešenia parkovania v okolí Hviezdoslavovho námestia,

So štvrtým bodom programu oboznámila prítomných Ing.Španková

Uznesenie č. 20/2009:
Komisia dopravy žiada spracovať v spolupráci s BPS Park, a.s. pilotný projekt na oblasť Hviezdoslavovo námestie, Paulínyho ulica, Lodná a Rigeleho, ktorý by zdokumentoval, aké druhy kariet sú tam vydané a ako je možné zmeniť uvedenú oblasť pre potreby obyvateľov pešej zóny (vychádzať z návrhu občana p.Horáka).

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

5. informácia o zmene dopravného značenia na Pilárikovej ulici,

S piatym bodom programu oboznámil prítomných p.Glasa

Uznesenie č. 21/2009:
Komisia dopravy  žiada starostu, aby písomne oznámil spoločnosti BPS Park, a.s.:
- zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto komunikáciu na Pilárikovej ulici v úseku Zochova – Kozia zobojsmerniť, čím sa zrušia parkovacie miesta pred hotelom  Falkensteiner, ktoré má hotel od BPS Park, a.s. v prenájme do 31.12.2009 – z toho dôvodu zmluvu nepredlžovať,
- že sa pripravuje projekt zjednosmernenia danej zóny, čím môže dôjsť k zmene počtu parkovacích miest, preto odporúča BPS Park, a.s., v uvedenej lokalite uzatvárať zmluvy o prenájme parkovacích miest do 31.12.2009.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Vladimír Hudec

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón:59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 09.03.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Sven ŠOVČÍK