Zasadnutie komisie zo dňa 09.04.2008

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo 9. apríla 2008 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

Prítomní:
Mgr. Helga Jančovičová
Ing. Peter Schmidt
Mgr. art. Emil Bartko
Jaroslav Ježek
Ing. Jana Španková
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Ospravedlnení:
MUDr. Peter Osuský, CSc.
Dušan Franců

Hostia:
RNDr. Peter Smrek, poverený člen miestnej rady
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva
Ing. Ján Dinka, vedúci investičného oddelenia
Ing. Mária Mrázová, investičné oddelenie   
 
Program:  
1. Otvorenie
2. Riešenie investičných zámerov z prostriedkov kapitálového rozpočtu – Ing.  Dinka + školstvo
3. Prerokovanie štúdie „Javorinská“  - Ing. Dinka + školstvo
4. Dotácie pre školstvo SM -  rozdeľovanie –
5. Prerokovanie postupu na implementácii materiálu „Návrh optimalizácie rozmiestnenia  predškolských zariadení a zariadení sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Staré  Mesto“ - RNDr. Smrek
6. Situácia v školstve v SM – počty tried, žiakov, resp. detí - školstvo
7. Rôzne
8. Zakončenie

Priebeh rokovania

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Helga Jančovičová, prítomní schválili program.

K bodu 2:
RNDr. Smrek a Ing. Dinka informoval o investičných zámeroch MČ.  

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu schvaľuje priority čerpania investičných prostriedkov v oblasti školstva nasledovne:
1. ZŠ Vazovova
2. MŠ Šulekova
3. ZŠ Jesenského
4. MŠ Timravina
5. ZŠ Dubová
6. ZŠ Hlboká (len havárie)
7. MŠ Gorazdova
8. MŠ Búdková
9. MŠ Karadžičova
10. MŠ Tabakova

Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Komisia žiada, aby rekonštrukcie škôl a školských zariadení sa uskutočnili v čase letných prázdnin.

K bodu 3:
Ing. Dinka informoval o pláne rekonštrukcie MŠ Javorinská 9 - v 7 etapách s predpokladaným  termínom ukončenia 31. 8. 2008.
Komisia vzdelávania, mládeže a športu vzala informáciu na vedomie.

K bodu 4:
Členovia komisie prerokovali žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekty (dotácie) :
A.
Názov predkladateľa: Občianske združenie ZŠ Mudroňova 83, 811 03 Bratislava
Názov projektu: Staromestská liga
Cieľ: Zmysluplné trávenie voľného času s využitím športu
Cieľová skupina: Žiaci základných škôl v územnej pôsobnosti Starého Mesta
Stručná charakteristika: Vytvorenie podmienok na pravidelnú a dlhodobú športovú aktivitu so zapojením čo najväčšieho počtu žiakov MČ Staré Mesto
Projekt realizovať formou ligy vo vybraných kolektívnych športoch (basketbal, futbal, basketbal, volejbal) Jednotlivé zápasy odohrať na školách podľa vypracovaného rozpisu
Celkové náklady: 150 520,- Sk
Výška požadovanej dotácie: 150 520,- Sk
Výška schválenej dotácie: 0 

Uznesenie:  
Komisia žiada starostu mestskej časti, aby pri 2. zmene rozpočtu v oddieli 09-školstvo bola zavedená samostatná položka „Staromestská liga“ s rozpočtovaným výdavkom 150 000,- Sk.

Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Požiadavka: Urgentnú požiadavku financií na Staromestskú ligu riešiť rokovaním so starostom MČ  - RNDr. Smrek Mgr. Jančovičová
                 
B.
Názov predkladateľa:
Občianske združenie Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi – sekcia plaveckých športov
Názov projektu: Prevencia pred utopením
Cieľ: Cielené využívanie voľného času
Cieľová skupina: Deti a mládež vo veku 7 – 15 rokov
Stručná charakteristika: Monitorovanie plaveckej spôsobilosti detí a mládeže; vytvorenie podmienok na zvýšenie a zlepšenie úrovne plávania detí v lokalite Staré Mesto
Celkové náklady: 64 800,- Sk
Výška požadovanej dotácie: 20 000,- Sk
Výška schválenej dotácie: 10 000,- Sk

Uznesenie:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť OZ Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi dotáciu vo výške 10 000,- Sk na projekt Prevencia pred utopením.

Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

C.
Názov predkladateľa:
Občianske združenie TJ Sokol Bratislava I Vinohrady, Sokolská 1/b, 811 04  Bratislava
Názov projektu: Majstrovstvá Bratislavy v modernej gymnastike
Cieľ: Podchytenie talentov a rozvoj športu
Cieľová skupina: dievčatá vo veku 6 – 8 rokov (viac ako 60% členiek je zo Starého Mesta)
Celkové náklady: 30 545,- Sk
Výška požadovanej dotácie: 25 000,- Sk
Výška schválenej dotácie: 20 000,- Sk

Uznesenie:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť OZ TJ Sokol Bratislava I Vinohrady dotáciu vo výške 20 000,- Sk na projekt Majstrovstvá Bratislavy v modernej gymnastike

Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

D.
Názov predkladateľa:
Občianske združenie Kultúrne a vzdelávacie centrum ISTER Lazaretská 33, 811 09  Bratislava
Názov projektu: Byť sám ma nebaví – využi svoj talent pre druhých
Cieľ: Poskytovanie dlhodobej a pravidelnej možnosti trávenia voľného času detí a mládeže v klubovej činnosti (rozvoj umeleckých schopností detí v oblasti dramatického, výtvarného a modelárskeho umenia) a  realizovanie pravidelných športových aktivít (plávanie, tenis)
Cieľová skupina: Deti vo veku od 5 do 15 rokov, od 16 do 26 rokov (80 % zo Starého Mesta) – najmä deti zo sociálneho slabšieho prostredia (mnohodetné rodiny)
Celkové náklady: 42 700,- Sk
Výška požadovanej dotácie: 15 000,- Sk
Výška schválenej dotácie: 10 000,- Sk

Uznesenie:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť OZ Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister dotáciu vo výške 10 000,- Sk na projekt Byť sám ma nebaví – využi svoj talent pre druhých.

Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Požiadavka komisie: Mgr. Gábor skontrolovať činnosť ISTER-u.

E.
Názov predkladateľa:
 Občianske združenie Vodácky klub TATRAN Karlova Ves Bratislava, Botanická 11, 841 04 Bratislava
Názov projektu: Malými krokmi k olympiáde
Cieľ: Motivácia športovej budúcnosti
Cieľová skupina: Michal Blaho – vicemajster Slovenska v kategórii žiactva v rýchlostnej kanoistike – podpora mladého športovca MČ Bratislava – Staré Mesto
Celkové náklady: 100 000,- Sk
Výška požadovanej dotácie: 50 000,- Sk
Výška schválenej dotácie: 10 000,- Sk

Uznesenie:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť OZ Vodácky klub TATRAN dotáciu vo výške 10 000,- Sk na projekt Malými krokmi k olympiáde.

Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 1
Zdržal sa: 1

K bodu 5:
RNDr. Smrek zdôraznil, že MŠ Medená 24 na základe rokovania starostu s rodičmi detí MŠ ostáva vo svojich pôvodných priestoroch, následne i OZ Prešporkovo ostáva pre nasledujúci školský rok 2008/2009 v priestoroch ZŠ s MŠ Grössslingová 48. Riaditeľka aj rodičia MŠ Dobšinského 2 sú oznamom informovaní o uznesení zastupiteľstva, že MŠ končí prevádzku 30. júna 2009, starosta MČ bude informovať o tom rodičov 10. 4. 2008. Riaditeľka i rodičia MŠ Radlinského 53 sú informovaní oznamom MČ o zámere premiestniť túto materskú školu do rekonštruovanej budovy na Javorinskej 9, starosta bude informovať o tomto zámere na rodičovskom združení 10. 4. 2008.
Predsedníčka komisie vzdelávania, mládeže a športu odporúča z týchto rokovaní v záujme informovanosti urobiť zápis.

K bodu 6:
Mgr. Jančovičová tlmočila požiadavku magistrátu poskytnúť tabuľkové spracovanie prehľadov škôl  s počtami žiakov v triedach. Oddelenie školstva disponuje štatistickými údajmi škôl, ktoré sa každoročne odovzdávajú na KŠÚ a ÚIPŠ.
Komisia zobrala túto požiadavku magistrátu na vedomie a navrhla ju riešiť úradným postupom. 

K bodu 7:
Mgr. Gábor, RNDr. Smrek informovali o stave prijímaníia detí do MŠ v snahe prednostne uspokojiť záujem staromestských rodičov
Ing. Schmidt, Mgr. Jančovičová vyjadrili požiadavka prizvať na májové zasadnutie komisie Mgr. Hacajovú, vedúcu oddelenia projektov s tým, aby predložila analýzu možností čerpania štrukturálnych fondov pre školstvo Starého Mesta a začlenila školstvo do PHSR ako samostatnú kapitolu

K bodu 8:
Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie Komisie vzdelávania, mládeže a športu skončilo.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD.
predsedníčka komisie

PaedDr. Soňa Budincová
zapisovateľka

V Bratislave 10. 04. 2008

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 09.04.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Chýbajúci poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.