Zasadnutie komisie zo dňa 09.06.2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia zlúčenej s Komisiou výstavby a územného plánu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 9.6. 2008

Prítomní: 
Ing. Peter Schmidt, predseda
Ing. arch. Ján Mackovič, predseda
Soňa Párnická , člen
Ing. Kamil Procházka, člen
MBA Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská, člen
Pavel Gundel, člen
Mgr. Babčanová Miroslava, člen
Bútora Ivan, člen
Ing. Halásová Natália, člen
Ing. arch. Dzurila Marcel, člen

Neprítomní:  
RNDr. Milan Cílek, člen
pán Marek Ťapák, člen
Mgr. Machajová Bohdana, člen
MUDr. Juraj Štofko, PhD., člen
Mgr. Sváková Andrea, člen

Ospravedlnení:
Ing. Natália Halásová, člen

Prítomní prizvaní:
RNDr. Hacajová Ivana
Ing. arch. Kantorová Katarína

Program rokovania:
1. Zadanie pre ÚPN zóny Chalúpkova
2. Návrh na realizáciu projektu Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska
3. Rôzne
 
Rokovanie zahájil a viedol predseda komisie životného prostredia Ing. Peter Schmidt.

1. Zadanie pre ÚPN zóny Chalúpkova
    
Ing. arch. Kantorová informovala o začatí prerokovania Zadania pre spracovanie
ÚPN Z Chalúpkova a zároveň upozornila na 30 dňovú lehotu na podávanie pripomienok k materiálu, ktorá začala plynúť 9.6.2008 a končí 9.7.2008. Pripomienky budú následne vyhodnotené oddelením územného plánu.
Predpoklad predloženia materiálu na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu je september 2008.

Záver:
Komisie berú na vedomie.

2. Návrh na realizáciu projektu Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska

RNDr. Hacajová Ivana informovala komisie o pripravovanom projekte Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska. V rámci projektu bude potrebné zrekonštruovať športovisko, detské ihrisko, zrevitalizovať zeleň, urobiť nové chodníky, obrubníky a lavičky. Realizačný projekt bude po schválení s realizáciou projektu a zabezpečenia financovania projektu Miestnym zastupiteľstvom  podaný na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Je to možnosť pre MČ Staré Mesto ako získať  prostriedky na financovania investičného projektu zo štatutárnych fondov.

Uznesenie:
Komisia výstavby a ÚP a komisia ŽP, odporúča prijať toto uznesenie s tým, že v priebehu vypracovania štúdie bude návrh predložený komisii výstavby a ÚP, ŽP a dopravy.
Komisia zároveň odporúča do návrhu uznesenia doplniť bod:
C. ukladá prednostovi prostredníctvom odd. projektov hľadať ďalšie možnosti realizácie projektov  v iných lokalitách.
Komisia žiada predložiť do zastupiteľstva mapový náčrt umiestnenia projektu.

Hlasovanie o uznesení:
Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Ing. Peter Schmidt
predseda Komisie životného prostredia

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Zapisovateľky:
Jančárová Renáta
Lucia Marušincová

Na tejto spoločnej komisii bola prítomná aj Komisia dopravy, ktorá vyhotoví zápisnicu zo svojej komisie.

Doručuje sa:
Ing. Peter Schmidt
Ing. arch. Ján Mackovič
pani Soňa Párnická 
Pavel Gundel,
Ing. Kamil Procházka
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
pán Ivan Bútora
Mgr. Miroslava Babčanová
Mgr. Andrea Sváková
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
RNDr. Milan Cílek
pán Marek Ťapák
Ing. arch. Marcel Dzurilla
Ing. Natália Halásová
Ing. arch. Katarína Kantorová,CSc.
pani Hana Molnárová
Ing. Oliver Paradeiser
RNDr. Hacajová Ivana
Ing. arch. Kantorová Katarína

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 09.06.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Chýbajúci poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK