Zasadnutie komisie zo dňa 09.06.2008

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 09.06.2008

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík

Prizvaní:
Ing.Karol Pancza
Vladimír Glasa
Mgr.Ivana Hacajová

Program rokovania spoločného zasadnutia Komisie životného prostredia, Komisie výstavby a územného plánovania a Komisie dopravy:
1. zadanie  pre ÚPN zóny Chalúpkova
2. návrh na realizáciu projektu Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska

Rokovanie zahájil a viedol predseda komisie životného prostredia Ing. Peter Schmidt.

1. zadanie pre ÚPN zóny Chalúpkova

Ing. arch. Kantorová informovala o začatí prerokovania Zadania pre spracovanie ÚPN Z Chalúpkova a zároveň upozornila na 30 dňovú lehotu na podávanie pripomienok k materiálu, ktorá začala plynúť 9.6.2008 a končí 9.7.2008. Pripomienky budú následne vyhodnotené oddelením územného plánu.
Predpoklad predloženia materiálu na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu je september 2008.

Záver:
Komisie berú na vedomie.
   
2. návrh na realizáciu projektu Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska

RNDr. Hacajová Ivana informovala komisie o pripravovanom projekte Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska. V rámci projektu bude potrebné zrekonštruovať športovisko, detské ihrisko, zrevitalizovať zeleň, urobiť nové chodníky, obrubníky a lavičky. Realizačný projekt bude po schválení s realizáciou projektu a zabezpečenia financovania projektu Miestnym zastupiteľstvom  podaný na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Je to možnosť pre MČ Staré Mesto ako získať  prostriedky na financovania investičného projektu zo štatutárnych fondov.

Uznesenie:
Komisia životného prostredia, Komisia výstavby a územného plánovania a Komisia dopravy odporúča prijať toto uznesenie s tým, že v priebehu vypracovania štúdie bude návrh predložený Komisii životného prostredia, Komisii výstavby a územného plánovania a Komisie dopravy.
Komisia zároveň odporúča do návrhu uznesenia doplniť bod:
C. ukladá prednostovi prostredníctvom oddelenia projektov hľadať ďalšie možnosti realizácie projektov  v iných lokalitách.
Komisia žiada predložiť do zastupiteľstva grafickú časť projektu.

Hlasovanie o uznesení:
Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Program rokovania KD:
1. program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
2. informácia o zavedení projektu „Mobil parking“,
3. projekt pre územné rozhodnutie „ Rekonštrukcia dopravného priestoru, ulica Nad lomom, Bratislava“,
4. inštalácia dopravných zrkadiel,
5. umiestnenie ďalšieho dopravného prahu na Bohúňovej ulici a na Krčméryho ulici,
6. materiály na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
7. informácia o stanovisku Protimonopolného úradu Slovenskej republiky k  zmluve mestskej časti Bratislava-Staré mesto s Bratislavskou parkovacou službou, spol.s r.o.,
8. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
S prvým bodom programu oboznámila prítomných Mgr.Ivana Hacajová.

Uznesenie:
Komisia dopravy  berie predložený materiál na vedomie . Ďalšie pripomienky  a námety členovia KD zašlú spracovateľovi .

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. informácia o zavedení projektu „Mobil parking“,
S druhým bodom programu oboznámila prítomných Mgr.Ivana Hacajová.

Uznesenie:
Komisia dopravy informáciu berie na vedomie.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3. projekt pre územné rozhodnutie „ Rekonštrukcia dopravného priestoru, ulica Nad lomom, Bratislava“,
S tretím bodom programu oboznámil prítomných Vladimír Glasa.

Uznesenie:
Komisia dopravy odporúča:
- zabezpečiť prípravu a realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie,
- finančné prostriedky čerpať z fondu rozvoja bývania.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

4. inštalácia dopravných zrkadiel,
So štvrtým bodom programu oboznámil prítomných Vladimír Glasa.

Uznesenie:
Komisia dopravy odporúča umiestniť dopravné zrkadlo v križovatke ulíc Drotárska cesta a Mozartova.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

5. umiestnenie ďalšieho dopravného prahu na Bohúňovej ulici a Krčméryho ulici,
S piatym bodom programu oboznámil prítomných Vladimír Glasa.

Uznesenie:
Komisia dopravy, vzhľadom na to, že v decembri 2007 bol už na Bohúňovej ulici umiestnený dopravný prah, umiestnenie ďalšieho prahu neodporúča. Na Krčméryho ulici bude umiestnené dopravné značenie „zóna 30“, preto Komisia dopravy neodporúča umiestnenie dopravného prahu.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

6. materiály na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto:
- návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2008
S týmto bodom programu oboznámila prítomných Ing.Jana Španková.

Uznesenie:
Komisia dopravy berie predložený materiál na vedomie .

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- vyhodnotenie reštrukturalizácie organizácie VEPOS Bratislava-Staré Mesto za 1.štvrťrok 2008
S týmto bodom programu oboznámila prítomných Ing.Jana Španková.

Uznesenie:
Komisia dopravy odporúča k tomuto materiálu zaujať stanovisko na ďalšom zasadnutí Komisie dopravy za prítomnosti zástupcu VEPOSU.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

7. informácia o stanovisku Protimonopolného úradu Slovenskej republiky k zmluve mestskej časti Bratislava-Staré mesto s Bratislavskou parkovacou službou, spol.s r.o.,
So siedmym bodom programu oboznámila prítomných Ing.Jana Španková.

Uznesenie:
Komisia dopravy berie stanovisko na vedomie .

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

8. rôzne
- preverenie počtu parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením,
- inventarizácia organizácie VEPOS,

Uznesenie:
Komisia dopravy žiada kontrolóra o preverenie počtu parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením a vykonať inventarizáciu VEPOSU (komunikácie, zeleň...),

- parkovacie miesta pre invalidov.
Žiadosť p. Kmeťa o vytvorenie parkovacieho miesto pre invalidov – KD žiada p.Glasu o preverenie možnosti vytvorenia parkovacieho miesta. Žiadosť prerokuje na ďalšom zasadnutí Komisie dopravy.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10.Ing.Karol Pancza
11.Vladimír Glasa
12.RNDr.Ivana Hacajová

Vybavuje:
Ing.Zubčáková
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 09.06.2008
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Sven ŠOVČÍK