Zasadnutie komisie zo dňa 09.09.2009

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo  9. septembra 2009 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto,
Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava

Prítomní:
Mgr. Helga Jančovičová
Mgr.art. Emil Bartko
Ing. Peter Schmidt
Jaroslav Ježek
Ing. Jana Španková
 
Neprítomní:

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
MUDr. Peter Osuský, CSc.
Dušan Franců, - ospravedlnení

Hostia:
RNDr. Peter Smrek, poverený člen miestnej rady
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva
  
Program:
1. Otvorenie
2. Delenie dotácii z rozpočtu MČ Bratislava – Staré Mesto
3. Rôzne
4. Zakončenie
         
Priebeh rokovania:

K bodu 1: Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Helga Jančovičová, prítomní schválili program.

K bodu 2: Komisia prerokovala a posúdila nasledovné žiadosti o dotácie. Požiadala, aby bol doplnený údaj k žiadosti Rady rodičov Gymnázia v Bratislave, Grösslingová 18 a Mgr.art. Bartko vzniesol otázku, prečo oddiel modernej gymnastiky TJ Sokol  Vinohrady pomenoval memoriál po Herme Jochovej.

O dotáciách komisia rozhodla nasledovne:

1. Žiadateľ: Športvital OZ
Adresa: Pri Starej prachárni 8, 831 04 Bratislava 
Kontaktná osoba: p. Jaroslav Nejdl, predseda OZ
Názov projektu: Sebaobrana pre ženy
Cieľ: výučba sebaobrany jednoduchými obrannými technikami, zvýšenie sebavedomia, odvahy, zvýšenie fyzickej kondície
Cieľová skupina: ženy, dievčatá, hendikepovaní ľudia, dôchodcovia, mládež (aj obyvatelia SM)
Termín: 01.01.2009 – 31.12.2009
Celkové náklady: 1 500,- € na zakúpenie športového náradia a náčinia, prenájom telocvične TJ SOKOL
Žiadané prostriedky: 1 500,- €
Schválené prostriedky: 0,- €

Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu neodporúča MZ schváliť požadovanú dotáciu.  
 
2. Žiadateľ: Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi  
Adresa: FTVŠ UK, L. Svobodu č.9, 814 69  Bratislava  
Kontaktná osoba: doc. Yvetta Macejková
Názov projektu: Športom pre zdravie
Cieľ: Prevencia pred utopením „Vianočná rybka“
Cieľová skupina: deti a ich zmysluplné využívanie voľného času
Termín: september – december 2009
Celkové náklady: 4 095,82 €
Žiadané prostriedky: 1 000,- €
Schválené prostriedky: 900,- €

Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 1
Zdržal sa: 0

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu odporúča MZ schváliť požadovanú dotáciu vo výške 900,- €.  

3. Žiadateľ: Rada rodičov pri Gymnáziu Grösslingová 18  
Adresa: Gymnázium Grösslingová 18, 811 09  Bratislava  
Kontaktná osoba: Monika Firbasová
Názov projektu: Študentské olympijské hry
Cieľ: Rozvíjanie a prezentácia  študentských aktivít
Cieľová skupina:  študenti gymnázia
Termín: 12.09.2009 – 08.12.2009
Celkové náklady: 3 400,- €
Žiadané prostriedky: 1 500,- €
Schválené prostriedky: 1 500,- € (s podmienkou) 

Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 1
Zdržal sa: 0

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu odporúča MZ schváliť požadovanú dotáciu  v plnej výške.
(Doc. RNDr. Ivan Haverlík, predseda Rady rodičov pri Gymnáziu v Bratislave, Grösslingová ul. 18 predložil 10. 09. 2009 čestné prehlásenie, že rada školy je riadne zaregistrovaným občianskym združením, ktorému bolo pridelené IČO: 31 770 231, čo bolo podmienkou uznesenia.)  

4. Žiadateľ: Oddiel modernej gymnastiky TJ Sokol Bratislava I Vinohrady 
Adresa: Sokolská 1/b, 811 04  Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr.art. Silvia Rohlíčková, Rajčianska 32, 821 07 Bratislava
Názov projektu: Memoriál Hermy Jochovej v modernej gymnastike
Cieľ: Prezentácia talentov  
Cieľová skupina: deti a ich zmysluplné využívanie voľného času
Termín: 13.12. 2009
Celkové náklady: 1 290,80 €
Žiadané prostriedky: 1 000,- €
Schválené prostriedky: 300,- €

Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 1
Zdržal sa: 0

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu odporúča MZ schváliť požadovanú dotáciu  vo výške 300,-€.

K bodu 3: Mgr. Gábor informoval o Programovom rozpočte na roky 2010 – 2012 a požiadal komisiu, aby predložila návrhy.
 
Uznesenie:

Komisia vzdelávania, mládeže a športu na svojom budúcom zasadnutí prerokuje Programový rozpočet v kapitálových výdavkoch na obdobie rokov 2010 – 2012.

K bodu 4:
Predsedníčka komisie vyjadrila spokojnosť s rekonštrukčnými prácami, ktoré prebehli na materských a základných školách a zasadnutie Komisie vzdelávania, mládeže a športu ukončila.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD. v.r.
predsedníčka komisie

PaedDr. Soňa Budincová
zapisovateľka

V Bratislave 10. 09. 2009

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 09.09.2009
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA