Zasadnutie komisie zo dňa 09.10.2008

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie a Komisie nakladania s majetkom ( spoločné zasadnutie ) dňa  09. 10. 2008

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
Ing. Viliam Denko
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Bc. Gabriela Vyhnáliková 

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
JUDr. Marta Šteffeková
Mgr. Ondrej Dostál
MUDr. Peter Tatár
RNDr. Peter Smrek

Neprítomní:
Mgr. Sven Šovčík
Ing. Martin Borguľa

Hostia:
Ing. arch. Andrej Petrek
Ing. Oliver Paradeiser
Ing. Pavlína Schmidtová,
Ing. Mária Mozolová
JUDr.Marek Šujan

Program:
Pokračovanie v prejednávaní bodov zo spoločného  zasadania komisií zo dňa 02.10.2008
3) Predaj pozemkov na Búdkovej ul. v Bratislave
4) Predaj pozemkov na ulici  Na stráni v Bratislave
5) Rôzne – a)  Vlčkova ul. – naloženie s pozemkom pod stavbou a priľahlým pozemkom
b) Obchodná ul. – naloženie s pozemkom – vnútroblok
c) Dunajská ul. – predaj pozemku  pod stavbou parc. č. 8774
d) Dunajská 18, Grösslingova 23 ( bytový dom „Liga pasáž“ ) naloženie s nebytovými priestormi
e) Informácia o predajoch pozemkov pod garážami
f) Pozemok parc. č. 4508/1 – Korabinského ul. spôsob riešenia
g) Mýtna 25 -  naloženie s pozemkom ( medziblokový priestor )

Termín ďalšieho zasadania FK a KNM v stredu 15. 10. 2008 o 15.00 hod.
vyhodnotenie súťaže

Termín riadneho zasadania FK a KNM vo štvrtok 23. 10. 2008 o 15.00 hod.

K bodu 3, 4) Predaj pozemkov na ulici Búdkova a Na stráni v Bratislave 

Zmena uznesení č. 204/2008 a 206/2008
Uznesenia č. 204/2008 a 206/2008 boli rozšírené tak, že predmetom verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov v lokalite Búdkova a Na Stráni majú byť tiež pozemky parc. č. 4290/10, 4290/11.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Komisie odsúhlasili tieto náležitosti súťažných podmienok :

• Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné návrhy podané na inom tlačive nebude súťažná komisia prihliadať. Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením „verejná obchodná súťaž predaj pozemkov Búdkova – Na stráni NEOTVÁRAŤ !“

• Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy na adresu Miestneho úradu  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava alebo osobne do podateľne.

• Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť  zábezpeku v sume 100.000, - SKK ( ...................... EUR, 1 EUR = 30,1260 SKK )  v hotovosti do pokladne alebo prevodom na účet  mestskej časti  Bratislava – Staré Mesto číslo účtu :  1526 – 012/0200  a uviesť variabilný symbol :  .......................... Originál alebo overenú fotokópiu dokladu o  zaplatení zábezpeky sú navrhovatelia povinní priložiť k súťažnému návrhu do obálky. Navrhovateľom, ktorí v súťaži neuspejú, bude zábezpeka do 5 pracovných  dní od skončenia súťaže vrátená prevodom na účet uvedený v súťažnom návrhu. Víťazovi bude zábezpeka započítaná s kúpnou cenou. V prípade, že víťaz súťaže z dôvodov nespočívajúcich na strane mestskej časti Bratislava-Staré Mesto od svojho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy odstúpi,  prepadne zábezpeka v prospech vyhlasovateľa. Návrhy, pri ktorých nebude priložený doklad o úhrade zábezpeky súťažná komisia zo súťaže vylúči.

• Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľa v sume 500, - SKK  ( 16,59 EUR, 1 EUR = 30,1260 SKK ) a to v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava – Staré Mesto alebo prevodom na účet  mestskej časti Bratislava – Staré Mesto číslo účtu :  1526 – 012/0200  a uviesť variabilný symbol :  ........................... Originál alebo overenú fotokópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov  sú navrhovatelia povinní priložiť k súťažnému návrhu do obálky. Návrhy, pri ktorých nebude priložený doklad o úhrade paušálnej náhrady výdavkov súťažná komisia zo súťaže vylúči.

• Súťažné návrhy je možné podávať do ( tak, aby súťaž trvala 60 kalendárnych dní odo dňa vyhlásenia ) do 12.00 hod. Návrhy podané po tomto termíne budú zo súťaže  vylúčené.

• Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Podaný súťažný návrh možno písomným podaním doručeným do podateľne miestneho úradu najneskôr do ( do 12.00, hod. odvolať, po uplynutí tejto lehoty sa každý návrh stáva neodvolateľným.

• Do súťaže nemožno zaradiť  návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.

• Vyhlasovateľ nenahrádza navrhovateľom náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži.

• Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému súťažnému návrhu do obálky výpis z registra, v ktorom sú registrovaní, nie starší ako tri mesiace. Fyzické osoby podnikatelia priložia k záväznému súťažnému návrhu výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace. Návrhy, pri ktorých nebude priložený vyššie uvedený doklad  súťažná komisia zo súťaže vylúči.

Uznesenie č. 207/2008
Komisie žiadajú prednostu miestneho úradu splniť uznesenie č. 205/2008 v termíne do 31.10.2008.

Komisie žiadajú prednostu miestneho úradu zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku pre potreby určenia minimálnej ceny pozemkov, ktoré majú byť predmetom verejnej obchodnej súťaže, v súlade so Smernicou, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní verejných obchodných súťaží, ako súčasť súťažných podmienok v termíne do 10.11.2008.

Komisie žiadajú prednostu miestneho úradu, aby v termíne do 15.11.2008 zabezpečil aj všetky ďalšie súvisiace podklady, aby mohla byť verejná obchodná súťaž následne vypísaná.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5) Rôzne
    
5 a) Vlčkova ul. – naloženie s pozemkom pod stavbou a priľahlým pozemkom

Uznesenie č. 208/2008
Komisie odporúčajú predaj pozemku parc. č. 3394 a č. 3395 na Vlčkovej ul. 4 za odsúhlasenú cenu 7.500,- Sk/m² v súlade s ďalšími uzneseniami komisií vo veciach predaja pozemkov pod stavbami.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 0

5 b) Obchodná ul. – naloženie s pozemkom – vnútroblok

Uznesenie č. 209/2008
Komisie navrhujú ponúknuť pozemok parc.č. 8469 a 8466 formou užšieho ponukového  konania všetkým vlastníkom susediacich pozemkov.

Komisie žiadajú prednostu zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na určenie minimálnej ceny predmetných pozemkov.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Komisie žiadajú prednostu miestneho úradu, aby zabezpečil oslovenie všetkých vlastníkov susediacich pozemkov s ponukou na odkúpenie pozemkov parc.č. 8469 a 8466 s týmito podmienkami:

Termín odoslanie ponúk najneskôr do: 01.12.2008
Termín predloženia ponuky  záujemcami: 18.12.2008 do 12.00 hod.

Ponuky musia byť doručené v zalepenej obálke s označením:
„Súťaž predaj pozemkov  parc.č. 8469 a 8466 Obchodná ul. – NEOTVÁRAŤ“

Termín vyhodnotenia doručených ponúk: 18.12.2008 do 15.00 hod

Kritéria vyhodnocovania ponúk:
cena 70%
navrhovaný účel využitia 30% 

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

5 c) Dunajská ul. – predaj pozemku pod stavbou parc. č. 8774

Uznesenie č. 210/2008
Komisie odporúčajú predať pozemok pod stavbou parc. č. 8774, k. ú. Staré Mesto vlastníkovi stavby súp. č. 102335 – obchodnej spoločnosti AGROGREEN a.s. za cenu 6.500.000, - Sk určenú  znaleckým posudkom Ing. Alfonza Šoltésa číslo 11/2008 zo dňa 21.04.2008.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

5 d) ateliér na Beblavého ulici

Starosta Ing. arch. Andrej Petrek informoval príprave materiálu – odpredaj ateliéru na Beblavého ulici, ktorý predloží na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 4. novembra 2008. Komisie sa materiálu vyjadria v rámci prerokovanie materiálov pripravovaných na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Ing. Marián  Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Zapísala:
Lenka Katonová
Bratislava: 09. 10. 2008

Rozdeľovník: 
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing. Oliver Paradeiser – prednosta
3. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
4. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
5. Ing. Anna Lašánová – zapisovateľ
6. Lenka Katonová – zapisovateľ
7. Ing. Mária Mozolová
8. členovia komisie finančnej
9. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 09.10.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA