Zasadnutie komisie zo dňa 10.02.2010

Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia a Komisie výstavby a územného plánovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 10.2.2010

Prítomní:
Ing. Peter Schmidt
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
Ing. arch. Ján Mackovič
pán Ivan Bútora
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Kamil Procházka
pán Pavel Gundel

Neprítomní:
Ing. arch. Marcel Dzurila
Ing. Natália Halasová
pani Soňa Párnická
Mgr. Miroslava Babčanová
Mgr. Andrea Sváková
pán Marek Ťapák
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
RNDr. Milan Cílek 

Hostia:
Ing. arch. Karol Kállay
Ing. Dušan Blattner
Ing. Martin Borguľa
Ing. arch.Fedor Minárik

Program rokovania:
1. Architektonická štúdia revitalizácie trhoviska na Poľnej ul.
2. ÚPN Z A4 Mudroňova sever Palisády, zmeny a doplnky č. 1: zmena Z 2 – úpravy regulatívov v bloku  č. 27 -1 ( hromadnej garáže na Streleckej ul.)
3. Rôzne.
 
Komisiu otvoril a viedol predseda Komisie výstavby a územného plánovania – Ing. arch. Ján Mackovič.

2. ÚPN Z A4 Mudroňova sever Palisády, zmeny a doplnky č. 1: zmena Z 2 – úpravy regulatívov v bloku  č. 27 -1 (hromadnej garáže na Streleckej ul.)
Ing. Dušan Blattner a Ing. arch. Dušan Kállay predstavili projekt  hromadnej garáže na Streleckej ul. Parkovisko – podzemná garáž  má byť postavené pre širokú verejnosť. Na povrchu bude zachovaný vizuálny priestor, park a zeleň. Podľa platného ÚP sú schválené 2 podzemné podlažia, ktoré nepostačujú a preto bolo požiadané o zmenu ÚPN Z A4 Mudroňova sever Palisády a úpravu regulatívov v bloku č. 27-1 .Snahou je prehĺbiť túto garáž o 2 podlažia( na 4 podzemné podlažia) zo 150 parkovacích miest na 275.

Záver:
Komisie berú prednesený materiál na vedomie.

2. Architektonická štúdia revitalizácie trhoviska na Poľnej ul.
Ing. arch. Fedor Minárik a Ing. Martin Borguľa  prezentovali architektonickú štúdiu revitalizácie trhoviska na Poľnej ul. Zámerom tohto projektu je zachrániť zanikajúce posledné  trhovisko v Starom Meste  a odstrániť neporiadok na tejto ulici. V projekte je zahrnuté vybudovanie podzemných garáží  a na povrchu rozmiestnenie typizovaných stánkov na predaj ovocia zeleniny, občerstvenia, kaviarničky, knižnica .Predkladateľ navrhuje projekt realizovať z rozpočtových prostriedkov mestskej časti a následne aj prevádzkovať v réžii mestskej časti. 

Uznesenie č.1:
Komisia ŽP a Komisia výstavby a ÚP nesúhlasia so zámerom a ani s realizáciou projektu na Poľnej ulici v predloženej podobe.

Hlasovanie za schválenie štúdie a realizácie projektu na Poľnej ulici

Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 5
Zdržali sa: 2

Uznesenie č.2:
Komisia ŽP a Komisia výstavby a ÚP odporúčajú zrušenie trhu na Poľnej ulici a navrhujú jej revitalizáciu bez zásahov do parkov a zároveň odporúča  trhovisko vrátiť na pôvodné miesto na Malý trh.

Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 1

Uznesenie č.3:
Komisia ŽP a Komisia výstavby a ÚP žiadajú prednostu úradu do najbližšieho zasadnutia komisií predložiť skutkový stav trhoviska na Poľnej ulici – kompletnú správu o počte zmlúv, ktoré sú uzavreté, nákladov na prevádzku, a o návštevnosti a otváracích hodinách jestvujúcich prevádzok.

Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Peter Schmidt
predseda komisie ŽP

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda komisie výstavby a UP

Zapisovateľky:
Lucia Marušincová
Renáta Jančárová

Doručuje sa:
Ing. Peter Schmidt – predseda komisie
pani Soňa Párnická - člen komisie
Ing. Kamil Procházka – člen komisie
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA – člen komisie
RNDr. Milan Cílek – člen komisie
pán Pavel Gundel – člen komisie 
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská – člen komisie
pán Marek Ťapák – člen komisie
Ing. arch. Andrej Petrek – starosta
Ing. Oliver Paradeiser – prednosta
Ing. arch. Katarína Kantorová – vedúca odd. územného plánu
Ing. arch. Ján Mackovič – predseda  komisie
Mgr. Miroslava Babčanová – člen komisie
Ivan Bútora – člen komisie
Ing. arch. Marcel Dzurilla– člen komisie
Ing. Natália Halásová – člen komisie
Mgr. Bohdana Machajová– člen komisie
Mgr. Andrea Sváková– člen komisie

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 10.02.2010
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA