Zasadnutie komisie zo dňa 10.03.2010

Záznam 1/2010, z 10. 3. 2010, 16.00 h, miestnosť č.216

Prítomní:
Mgr. Sven Šovčík
Mgr. PhDr. Štefan Holčík
Jaroslav Ježek
Mgr. Božena Marienková
MUDr. Halka Ležovičová

Neprítomní:
Marek Ťapák
Mgr. Miroslava Babčanová
Ing. Dušan Franců
Mgr. art. Emil Bartko, PhD.

Predseda komisie kultúry Mgr. Sven Šovčík otvoril zasadnutie komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Staré Mesto a navrhol program marcového zasadnutia.

1) Dotácie
2) Rôzne

1) Dotácie
Predseda komisie kultúry Mgr. Sven Šovčík informoval členov, že schválený objem financií na dotácie kultúry na rok 2010 je 3 000,- € a zároveň navrhol čerpanie v dvoch etapách .
10 žiadostí splnilo podmienky k riadnemu zaevidovaniu  o poskytnutie dotácie .

Uznesenie č. 1/2010
Členovia komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
sa uzniesli na poskytnutí dotácie žiadateľom:

1. LÚČ – vydavateľské družstvo
Špitálska 7, 813 59 Bratislava
Požadovaná suma: 1 500,-€
schválená suma:  1 000,-€
projekt: Vydanie publikácie Dóm svätého Martina – posolstvo bratislavskej katedrály

2.  Marenčin PT, spol. s. r. o.
Jelenia 6, 811 05 Bratislava
Požadovaná suma: 500,-€
schválená suma: 300,-€
Projekt: (kniha) Vladimír Segeš: Remeslá a cechy v starom Prešporku

3.  Marenčin PT, spol. s. r. o.
Požadovaná suma: 500,-€
schválená suma: 300,-€
Projekt: (kniha) Ivan Szabó: Búranie Podhradia – stavba mostu SNP

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa:0

2) Rôzne
Predseda komisie kultúry oboznámil s opätovnou telefonickou urgenciou s doplňujúcou odpoveďou na žiadosť Mestského ústavu ochrany pamiatok o vypracovaní návrhov na vyhlásenie hnuteľných, nehmotných a zaniknutých pamätihodností na území obce.

Uznesenie č. 2/2010
Po zrelej úvahe členia komisie dospeli k uzáveru, že na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto sa nachádza také veľké množstvo hnuteľných, nehmotných a zaniknutých pamätihodností, že nie je v silách mestskej časti zodpovedne spísať danú problematiku.

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Rokovanie komisie kultúry ukončil Mgr. Sven Šovčík a poďakoval za účasť členom komisie. 

Mgr. Sven Šovčík
predseda komisie kultúry

Zapísala: 10.3.2010
Beata Tarjányiová
zapisovateľka komisie kultúry

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 10.03.2010
Zúčastnení poslanci: PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
Marek ŤAPÁK