Zasadnutie komisie zo dňa 10.05.2007

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby a územného plánovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 10.05.2007.

Prítomní:
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda
Ivan Bútora
Ing. Natália Halásová
Mgr. Bohdana Machajová
Soňa Párnická
Mgr. Andrea Sváková

Ospravedlnení:
Mgr. Miroslava Babčanová
Ing. arch. Marcel Dzurilla
Ing. Kamil Procházka

Prítomní prizvaní:
Ing.arch. Andrej Petrek
Ing. arch. Katarína Kantorová,CSc.
Ing. Šebestová Darina
Ing. Ján Dinka

Program rokovania:
1. Prerokovanie návrhov na kapitálový rozpočet na rok 2007
2. Obstaranie PD verejnoprospešných stavieb
3. Informácia o ÚPN Z CMO - severovýchod
4. Rôzne

Rokovanie zahájil predseda Ing. arch. Ján Mackovič a privítal všetkých prítomných.

1. Prerokovanie návrhov na kapitálový rozpočet na rok 2007

2. Obstaranie PD verejnoprospešných stavieb

Ing. Ján Dinka informoval komisiu o zámere obstarania PD verejnoprospešných stavieb zóny
Kráľovské údolie Bôrik uvedených vo VZN 7/2002.

Uznesenie č.3/2007:
Komisia odporúča zabezpečiť obstaranie PD na územné rozhodnutie, zabezpečiť územné
rozhodnutie a zakomponovať do návrhu kapitálového rozpočtu finančné prostriedky
900 000,- Sk
Hlasovanie o uznesení:
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

3. Informácia o ÚPN Z CMO - severovýchod

Ing. arch. Kantorová Katarína uviedla informáciu ÚPN Z CMO – severovýchod . Oboznámila komisiu o vyhodnotení pripomienok o námietok uplatnených pri prerokovaní dotknutými orgánmi samosprávy, štátnej správy a dotknutých právnických  a fyzických osôb.

Záver: Komisia berie na vedomie.
Komisia výstavby a ÚP požiada MV a RR o výklad Stavebného zákona k postupu obstarávateľa ÚPD, resp. opodstatnenia akceptovať pripomienky Krajského stavebného úradu, že riešiteľ je povinný zosúladiť ÚPN s platným právnym stavom t .zn. premietnuť platné územné rozhodnutia.

4. Rôzne
Ing arch Kantorová informovala komisiu o obstarávaní ÚPD na území Starého mesta

Uznesenie č.4/2007:
Na podklade informácie o stave zabezpečenia územia ÚPD komisia navrhla poradie obstarania zóny Chalúpkova a a zóny CMO stred.
Hlasovanie o uznesení:
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Zapísala:
Jančárová Renáta

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 10.05.2007
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Kamil PROCHÁZKA