Zasadnutie komisie zo dňa 10.05.2007

Zápisnica zo zasadnutia  Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava – Staré Mesto, zo dňa 10. mája 2007

Prítomní:
/podľa prezenčnej listiny/

RNDr. Peter Smrek, radný, požiadal členov Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny (ďalej len „komisia SZR“) o zmenu programu zasadnutia, pričom navrhol bod 3/ prerokovať ako bod 1/, s čím  členovia komisie SZR súhlasili.
 
Program:
1. Komunitné plánovanie rozvoja sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto /informácia a navrhovaný postup/
2. Zásady pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
3. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
4. Rôzne

Začiatok rokovania: 16.10 hod.

K bodu 1/
Komunitné plánovanie rozvoja sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) /informácia a navrhovaný postup/
Predsedníčka Komisie SZR predložila prítomným návrh postupu a informovala ich o potrebe úzkej spolupráce s referátom projektov, ktorý pripravuje plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti. RNDr. Peter Smrek informoval prítomných o rokovaniach v Združení miest a obcí Slovenska a o skutočnosti, že Magistrát hl.m.SR Bratislavy pripravuje tvorbu komunitného plánu na úrovni mesta.  Členovia komisie diskutovali o postupe a časovom harmonograme komunitného plánovania rozvoja mestskej časti v oblasti sociálno-zdravotnej a o potrebe aktívnej práce každého poslanca – člena komisie SZR vzhľadom na informáciu prednostu Miestneho úradu o personálnej situácii na oddelení sociálnych vecí.

Uznesenie č.35/07    
1/ Komisia SZR súhlasí s postupom pri tvorbe komunitného plánu rozvoja sociálno-zdravotných služieb v mestskej časti  podľa návrhu v prílohe 1/ zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2/ Komisia SZR žiada predsedníčku komisie, svojich členov a radného o zabezpečenie;
a/ výberu vhodných partnerov pri tvorbe komunitného plánu poskytovania sociálnych služieb, najmä pre oblasť analýzy potrieb občanov mestskej časti a kvality poskytovaných služieb,
b/ vstupných rokovaní s vybranými partnermi,
c/ informovanosti členov komisie na najbližšom zasadnutí s príp. prizvaním  zástupcu týchto partnerských organizácií,
v termíne do júnového zasadnutia komisie.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 
3/ Komisia SZR žiada prednostu Miestneho úradu v spolupráci s členmi komisie a radným  o zabezpečenie podkladov ku komunitnému plánovaniu:
a/ zmapovanie existujúcich sociálno-zdravotných služieb a zariadení v mestskej časti,
b/ aktualizovať adresár mimovládnych neziskových organizácií so sídlom v mestskej časti pôsobiacich v sociálno-zdravotnej a charitatívnej oblasti,
c/ demografické údaje a vývoj mestskej časti,
d/ ďalšie informatívne materiály
v termíne do júnového zasadnutia komisie.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2/
Zásady pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
Členovia komisie diskutovali o jednotlivých článkoch navrhovaných zásad a predkladali svoje pripomienky.

Uznesenie č.36/07
Komisia  SZR schvaľuje s pripomienkami Zásady pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu mestskej časti v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, ako svoj interný pracovný materiál. Žiada predsedníčku o zapracovanie pripomienok do materiálu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3/ Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
(ďalej len „ dotácie“)
Predsedníčka komisia SZR informovala členov komisie o predložených žiadostiach 21 žiadateľov o poskytnutie dotácie. Informovala o neúplných žiadostiach a o potrebe ich doplnenia informáciami v zmysle prijatých zásad (uzn.č.36/07). Členovia komisie diskutovali a jednotlivých žiadostiach a z celkovej rozpočtovanej sumy 500 tis. Sk na rok 2007 schválili žiadosti v oblasti starostlivosti o deti, zdravotne postihnutých a seniorov. 

Uznesenie č.37/07
1/ Komisia SZR odporúča Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti schváliť dotácie v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti v zmysle VZN č.2/2005 pre 13 žiadateľov v celkovej výške 180.000,-Sk podľa prílohy 2/ zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 
2/ Komisia SZR žiada predsedníčku komisie v spolupráci s prednostom Miestneho úradu o doplnenie údajov potrebných k rozhodovaniu v neschválených žiadostiach a o ich predloženie na júnové rokovanie komisie spolu s novými žiadosťami prijatými v zmysle VZN č.2/2005.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4/ Rôzne
Kapitálový rozpočet na rok 2007 v sociálno- zdravotnej oblasti

Predsedníčka Komisie SZR informovala členov komisie o návrhu kapitálového rozpočtu na rok 2007, ktorý bol  predložený zo strany starostu a zástupcu starostu mestskej časti na spoločnom rokovaní predsedov komisií miestneho zastupiteľstva (ďalej len „MZ“) a predsedov politických klubov dňa 10.5.2007. Návrh akceptuje požiadavku na vybavenie ZOS a DD potrebným zariadením v plnom rozsahu. V návrhu sa ďalej plánuje vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby pre seniorov (priorita č.1) vo vytipovanom objekte - MŠ Myjavská.  Pôvodná MŠ Myjavská bude presťahovaná do objektu bývalých DJ Javorinská 9 po rekonštrukcii tohto objektu  s jeho účelovým využitím na kombinované zariadenie MŠ + DJ, ktoré bude zabezpečovať starostlivosť o deti v predškolskom veku podľa potrieb občanov v danej lokalite. Plánované finančné prostriedky budú reálne využiteľné na tento zámer do konca roka 2007 v menšom rozsahu ako bol pôvodný plán. To je dôvodom presunu 3.000 tis. Sk z rozpočtu „Staroba“ na oddelenie školstva – na zabezpečenie rekonštrukcie ZŠ, ktoré sú aktuálne v havarijnom stave. Poslanci diskutovali o predloženom návrhu a prehodnotili svoje stanovisko zo dňa 2.5.2007.

Uznesenie č.38/07
Komisia SZR súhlasí s návrhom kapitálového rozpočtu na rok 2007 v sociálno-zdravotnej oblasti podľa prílohy 3/ k zápisnici a odporúča schváliť tento návrh na rokovaní MZ.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za ich aktívnu účasť a ukončila zasadnutie komisie. Nasledujúce zasadnutie bude členom komisie oznámené začiatkom júna 2007.

Bratislava, 14.5. 2007
Ukončenie rokovania: 18.00 hod.

Mgr. Ing. Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie

Zapísala:
Jaroslava Tóthová
zapisovateľka

Doručuje sa:
- členovia Komisie SZR
- prednosta
- zástupca starostu
- starosta

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 10.05.2007
Zúčastnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA