Zasadnutie komisie zo dňa 10.09.2007

Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 10.9.2007

Prítomní:
Ing. Peter Schmidt
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
Ing. arch. Ján Mackovič
pani Soňa Párnická 
Ing. Kamil Procházka

Neprítomní:
Ing. Peter Bokes, PhD.
RNDr. Milan Cílek 
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
pán Marek Ťapák

Hostia:
Ing. arch. Andrej Petrek
Ing. arch. Katarína Kantorová
Ing. Ján Dinka

Program rokovania:
1) Prerokovanie materiálov do zastupiteľstva,
2) Dotácie v oblasti životného prostredia,
3) Rôzne.

Komisia životného prostredia zasadala spolu s Komisiou výstavby a územného plánovania.
Spojenú komisiu otvoril predseda Komisie výstavby a územného plánovania Ing. arch. Ján Mackovič.

Bod 1) Prerokovanie materiálov do zastupiteľstva.

Rekonštrukcia budovy DJ a MŠ na Javorinskej ulici

Informáciu predniesol Ing. Ján Dinka.
Na rekonštrukciu budovy DJ a MŠ na Javorinskej bo vypracovaný  odborný posudok, ktorý je k dispozícii u Ing. Jána Dinku. Posudok uvažuje s asanáciou súčasného objektu a výstavbou nového objektu. Cena  celkovej práce je vyčíslená na 31 mil. Sk.

Členovia komisie sa dohodli na prieskume lokality.

Reštrukturalizácia organizácie VEPOS

Informáciu predniesol Ing. arch. Andrej Petrek.
Cieľom zmeny fungovania organizácie VEPOS je zabezpečovanie všetkých úloh, za ktoré bude VEPOS zodpovedný prostredníctvom dodávateľov, t. zn. organizácia nebude v budúcnosti potrebovať taký počet zamestnancov, akým v súčasnosti disponuje.
Ďalej Ing. arch. Andrej Petrek informoval členov komisií o snahe presmerovať financie získané v správnych konaniach pojednávajúcich o výruboch drevín na území mestskej časti na referát ochrany prírody. Takto získané peniaze budú použité výhradne na ošetrovanie drevín na plochách v správe mestskej časti.

Komisia zobrala prednesenú informáciu na vedomie.

Bod 2) Dotácie v oblasti životného prostredia

Predseda komisie informoval o projekte organizácie Národný Trust n.o., so sídlom Legionárska 11 810 00 Bratislava, ktorý bol do dňa komisie podaný. Nakoľko ide o obsiahly projekt, bude k ďalšej najbližšej komisii prizvaný predkladateľ projektu, aby projekt prezentoval.

Bod 3) Rôzne

Predseda komisie informoval členov o povinnosti obce zaobstarať Dokument starostlivosti o dreviny. Táto povinnosť vyplýva obci zo zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Do budúcej komisie je úlohou referátu ochrany prírody zistiť na MŽP, dokedy musí byť dokument vypracovaný.

Ing. Peter Schmidt
predseda komisie

Mgr. Marušincová
zapisovateľka

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 10.09.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Chýbajúci poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
Ing. Peter Bokes, PhD.