Zasadnutie komisie zo dňa 10.09.2007

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby a územného plánovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zlúčenej s Komisiou životného prostredia konaného dňa 10.9.2007

Prítomní:
Ing. arch. Ján Mackovič – predseda
Ivan Bútora
Ing. Natália Halásová
Mgr. Bohdana Machajová
Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka

Ospravedlnená:
Mgr. Miroslava Babčanová

Neprítomní:
Ing. arch. Marcel Dzurilla
Mgr. Andrea Sváková, MA

Prítomní prizvaní:
Ing. arch. Andrej Petrek
Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc.
Ing. Ján Dinka

Program rokovania:
1. Materiály do MZ
2. Prerokovanie pripravovanej nadstavby plochej strechy objektu na MŠ Šulekovej

Komisia výstavby a územného plánovania zasadala spolu s Komisiou životného prostredia. Rokovanie zahájil predseda Ing. arch. Ján Mackovič a privítal všetkých prítomných.

1. Materiály do MZ

A/ DJ a MŠ Javorínska.

Ing. Ján Dinka predniesol  materiál.

Záver:
Komisia berie na vedomie poverovaciu štúdiu ( spracovanú 6/2007)  objektu na kombinované využitie DJ a MŠ, schválené uznesením 66/2007.
Vzhľadom na predpokladané vysoké náklady na rekonštrukciu a opravu existujúceho objektu (21,3 mil. Sk bez DPH) odporúča prehodnotiť aj alternatívu asanácie a príp. výstavby nového objektu.
Poslanci navrhli vykonať poslanecký prieskum v danom objekte.

B/ Reštrukturalizácia VEPOSU.

Informáciu predniesol starosta Ing. arch. Andrej Petrek. Ide o závažnú zmenu fungovania Veposu. Cieľom zmeny je zabezpečovanie všetkých úloh, za ktoré bude zodpovedný Vepos  prostredníctvom dodávateľov, tzn. že organizácia nebude v budúcnosti potrebovať taký počet zamestnancov, aký má v súčasnosti. Hospodárenie s finančným fondom získaným v správnych konaniach pojednávajúcich o výruboch drevín na území mestskej časti  by malo   zásadne vykonávať životné prostredia pod vedením   Ing. Marcela Rapoša.

Záver: Komisia berie na vedomie.

2. Prerokovanie pripravovanej nadstavby plochej strechy objektu na MŠ Šulekovej

Ing. Ján Dinka predniesol predmetný materiál.

Uznesenie č.7/2007:

Komisia odporúča vykonať opravu strešného plášťa a poškodenej omietky, rímsy, len v nevyhnutnom rozsahu. Pre definitívne zabezpečenie objektu žiada pripraviť projektovú dokumentáciu na realizáciu krovu.

Hlasovanie o uznesení:
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa : 0

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Zapísala:
Jančárová Renáta

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 10.09.2007
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA